em konferencja modul

 

 


 

Fundacja In Corpore realizuje zadanie publiczne pt.

WSPIERANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PROMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM, PRZEMOCY I INNYM ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM PRZEZ DODATKOWE DZIAŁANIE PSYCHOLOGA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE CZĘSTOCHOWY Powierzone przez Prezydenta Miasta Częstochowa

 

fundacja 15lat  czestochowa

 


Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności i nadpobudliwości

"Zwiększenie szans na sukces szkolny oraz społeczny sześciolatków. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadpobudliwości u dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli miejskich w Katowicach. Wsparcie terapeutyczne dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami oraz poszerzenie wiedzy wychowawców przedszkolnych i rodziców w zakresie elementów pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością."

Zrealizowane w okresie od 04.04.2018 do 30.06.2018.

PODSUMOWANIE:
U dzieci w wieku 6 lat wykonano komputerowy test Moxo, który diagnozuje zaburzenia w obszarach
zielony uwagi,
zielony czasu reakcji,
zielony impulsywności,
zielony nadruchliwości,
a także wskazuje, jakiego rodzaju bodźce (wzrokowe, słuchowe, bądź mieszane) mogą nasilać bądź wyciszać objawy.

wyniki bad przesiewREZULTATY:
zielony 65 dzieci przebadanych pod kątem zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości. Wykrycie zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości u dzieci pozwoliło na wdrożenie odpowiedniej terapii, która w efekcie pozwoliła zminimalizować negatywne skutki występującego zaburzenia i zwiększy szansę dzieci na sukces szkolny oraz społeczny.
zielony 10 dzieci poddano trwającej 10 godzin terapii zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości
Play Attention. Terapia zapewni im lepszy start szkolny i większą szanse na sukces szkolny oraz społeczny.
zielony 200 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym zostało poinformowanych o zaburzeniach uwagi oraz nadpobudliwości u dzieci, ich objawach oraz ścieżce postępowania w przypadku podejrzewania występowania tego rodzaju dysfunkcji u swojego dziecka.
zielony Wydano broszurę dla rodziców, zawierającą niezbędne informacje o ścieżce postępowania w przypadku zdiagnozowanych zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości.

konferencja potencjalSprawozdanie z realizacji projektu zostało przekazane Prezydentowi Miasta Katowice.
Podsumowaniem projektu była konferencja Poznaj swój potencjał - rozwiń skrzydła! 

Czytaj więcej na temat konferencji

 

 

 

 

 


Badania przesiewowe słuchu w Katowicach

"BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ SŁUCHU ORAZ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO U 5-LATKÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KATOWICACH ORAZ ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TEMAT NIEDOSŁUCHU CENTRALNEGO".
     
Zrealizowane w okresie od 08.03.2016. do 31.10.2016.
 
PODSUMOWANIE WYNIKÓW

W  okresie od marca do czerwca po uzyskaniu zgody rodziców przeprowadzono badania słuchu oraz niedosłuchu centralnego u 60 dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach za pomocą audiometru Sentiero© firmy medycznej PATH Medical GmbH.  
Badania odbywały się:
zielony na terenie przedszkola, w przyjaznym i znanym dzieciom otoczeniu,
zielony w tym samym pomieszczeniu (bez kabiny ciszy),
zielony procedura badania góra-dół,
zielony przewodnictwo powietrzne,  
zielony na 8 częstotliwościach  (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz).

WYNIKI BADANIA SŁUCHU OBWODOWEGO
zielony 26 dzieci miało słuch fizjologiczny w normie, a z kwestionariusza uwagi słuchowej i wywiadu nie było żadnych informacji wskazujących na problemy ze słuchem;
zielony 13 miało nieprawidłowe wyniki badań audiometrycznych i zostało skierowanych do lekarza specjalisty;
zielony 20 zostało zakwalifikowanych do badań w kierunku ryzyka APD;
zielony 1 dziecko nie zostało przebadane z powodu braku współpracy podczas prób podjęcia badania ( stan zdrowia dziecka).

WYNIKI BADANIA CENTRALNYCH ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Dwadzieścioro dzieci zostało poddanych badaniom testami BASD, których wyniki potwierdziły lub wykluczyły problemy z przetwarzaniem słuchowym:
zielony 14 dzieci zostało zakwalifikowanych do grupy ryzyka APD,
zielony 6 dzieci uzyskało wyniki w normie wiekowej.

2017 badania sluchu kce

Dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego, uzyskały pomoc w formie terapii. Mając na uwadze odpowiednie dobranie treningu słuchowego, dzieci podzielono na dwie grupy:
zielony 10 dzieci otrzymało trening słuchowy Tomatisa,
zielony 4 otrzymało trening słuchowy Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS.
Wyniki badań przeprowadzonych na grupie dzieci przedszkolnych potwierdzają zasadność prowadzania badań przesiewowych słuchu u dzieci.
Badania pozwolą na udzielenie pomocy dzieciom na starcie edukacyjnym, a to przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na późniejszych etapach edukacji i w życiu dorosłym.

W ramach projektu powstało opracowanie na temat Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego autorstwa Katarzyny Rychetsky.
Podsumowaniem projektu były konferencje Usłysz w Hałasie - zadbaj o słuch w Katowicach i Krakowie.
konferencja katowicekonferencja krakowKonferencja w Katowicach - czytaj więcej
Konferencja w Krakowie - czytaj więcej

 

 

 

 

 


Badania przesiewowe słuchu w Siemianowicach Śląskich

"BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ SŁUCHU U DZIECI KLAS PIERWSZYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH"
  
Zrealizowane w okresie od 02.11.2016. DO 20.12.2016.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

W okresie listopad - grudzień 2016 przeprowadzono badania słuchu uczniów klas pierwszych w ramach projektu „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych uczęszczających do wybranych szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich”  za pomocą audiometru Sentiero© firmy medycznej PATH Medical GmbH .  
Badania odbywały się:
zielony na terenie szkoły, w przyjaznym i znanym dzieciom otoczeniu,
zielony w tym samym pomieszczeniu (bez kabiny ciszy),
zielony procedura badania góra-dół,
zielony przewodnictwo powietrzne,  
zielony na 8 częstotliwościach  (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz).

Przebadanych zostało 56 uczęszczających do trzech wybranych szkół podstawowych.
 
WYNIKI PRZEBADANYCH DZIECI
zielony 23 dzieci (41%) miało słuch fizjologiczny w normie, a w kwestionariuszu uwagi słuchowej nie było informacji wskazujących na problemy ze słuchem.
zielony 21 dzieci (38%)  miało nieprawidłowe wyniki badań audiometrycznych i zostało skierowanych do lekarza specjalisty; wśród tej grupy były dzieci z niedosłuchami na poziomie 40-65 dB. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, ze wśród tej grupy są dzieci, które po konsultacjach lekarskich być może będą wymagały dalszego badania i pogłębionej diagnozy.
zielony 12 dzieci  (21%) dzieci z grupy miało słuch fizjologiczny w normie, ale z kwestionariusza uwagi słuchowej, jak również z ułożenia krzywych słuchowych wynika, że powinno się u nich pogłębić diagnozę w kierunku ryzyka APD.
2017 badania sluchu smc 

Wyniki badań przeprowadzonych na grupie uczniów klas pierwszych potwierdzają zasadność prowadzania badań przesiewowych słuchu u dzieci.
Badania pozwolą na udzielenie pomocy dzieciom na starcie edukacyjnym, a to przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na późniejszych etapach edukacji i w życiu dorosłym.


 Projekt Kompetencje Nauczyciela Gwarancją Optymalnego Rozwoju Dziecka

Sprawozdanie z projektu Kompetencje Nauczyciela Gwarancją Optymalnego Rozwoju Dziecka.

Fundacja In Corpore wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku zrealizowała projekt systemowy „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.

4

Celem głównym projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” było podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych.

Uczestnicy projektu brali udział w następujących formach wsparcia:
zielony studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (241 osób),
zielony studia podyplomowe o charakterze doskonalącym „Neurologopedia dziecięca” (60 osób),
zielony 7 kursów doskonalących w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowo - edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (210 osób),
zielony konferencje merytoryczne (240 osób),
zielony sieci współpracy i samokształcenia (75 osób).

W ramach projektu powstały nieodpłatne poradniki:
zielony Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lat – Iwona Sosnowska-Wieczorek
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat – Szymon Godawa
- do przeczytania również w zakładce Baza Wiedzy.

Pełna treść raportu na temat projektu do pobrania.