1. Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej

Studia podyplomowe na kierunku: Integracja Sensoryczna.

Zapisy prowadzi Wyższa Szkoła Humanitas, wiecej informacji: https://www.humanitas.edu.pl/integracja_sensoryczna#faq_tab_19242

Czas trwania studiów:   3 semestry

Termin rozpoczęcia zajęć: październik  2021 (po zebraniu grupy)
Cena: 6000 zł. 
Promocja: „Im wcześniej tym lepiej” (800 zł mniej do 31 stycznia 2021 r.)

Zapisy na studia poprzez: formularz rekrutacyjny Studia podyplomowe - Integracja Sensoryczna
Kontakt w sprawie studiów pod numerem telefon 883-337-981, e-mail: studia@centrumincorpore.pl

 

2. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

1.    CHARAKTER STUDIÓW
Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Dla opracowania założeń kierunku kluczowe również były zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113).

2.    CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej  m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych  czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych  rozwiązań w tym zakresie.

3.    WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
zielony Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
zielony Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
zielony Elementy neurologii dziecięcej
zielony Diagnoza psychopedagogiczna  - metody i narzędzia w diagnozowaniu autyzmu
zielony Metody wspomagania rozwoju dziecka i terapii autyzmu
zielony Wczesna interwencja
zielony Zasady edukacji i terapii dzieci i uczniów z zaburzeniami spektrum autyzmu
zielony Projektowanie działań edukacyjno-terapeutycznych
zielony Komunikacja alternatywna i wspomagająca
zielony Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
zielony Edukacja włączająca ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
zielony Pedeutologia z deontologią
zielony Metodyka wczesnego wspomagania ucznia z zaburzeniami spektrum autyzmu
zielony Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
zielony Metody i programy terapii indywidualnej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
zielony Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
zielony Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
zielony Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wspieranie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
zielony Trening umiejętności społecznych

4.    ADRESACI STUDIÓW

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela - pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach,

dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej - do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5.    CO ZYSKUJESZ

Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
specjalistów, lub w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
pomoc nauczyciela
– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


Czas trwania:   

 3 semestry
450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych
Tryb studiów:

tradycyjny lub hybrydowy

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
Ul. Bażantów 2
40-668 Katowice
tel. kom. +48 883 337 981
info@fundacjaincorpore.pl

Koszt studiów: 3600 zł

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Ul.Jana Zamoyskiego 100, 30-523 Kraków


6.    DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej). Warunkiem rejestracji zgłoszenia jest wydrukowanie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej, wypełnienie i dostarczenie do Partnera wraz z kompletem wyszczególnionych dokumentów w formie załączników, ewentualnie wypełnienie kwestionariusza w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz dostarczenie do Partnera kompletu wymaganych dokumentów (osobiście lub pocztą/kurierem). W przypadku skorzystania z usług pocztowych/kurierskich – o kolejności przyjęcia zgłoszenia decyduje dzień otrzymania przesyłki przez Partnera.


7.    WYMAGANE DOKUMENTY

zielony Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
zielony Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
zielony Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
zielony Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
zielony Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
zielony Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczyciela Fundacji In Corpore
Ul. Bażantów 2
40-668 Katowice
Z dopiskiem Studia podyplomowe- autyzm
Lub
Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
Ul, Stoczniowców 7
30-728 Kraków
Z dopiskiem Studia podyplomowe- autyzm

8.    OPŁATA REKRUTACYJNA
Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł przed podpisaniem umowy, na rachunek bankowy, który zostanie podany po dokonaniu zapisu.


9.    OPŁATA ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Opłata obejmuje koszt związany z przygotowaniem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) – wynosi 30 zł. Opłata pobierana jest jednorazowo w momencie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

10.    REGULAMIN
        Regulamin [HTML] [PDF]