1. Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej

Studia podyplomowe na kierunku: Integracja Sensoryczna.

Czas trwania: 3 semestry
Termin rozpoczęcia zajęć: październik  2020 (po zebraniu grupy)
Cena: I semestr 2500 zł, II semestr 2500, III semestr 2500 zł. Promocja przy zapisie do końca czerwca - brak opłaty rekrutacyjnej.
Miejsce realizacji zajęć: In Corpore, ul. Bażantów 2, Katowice

Zapisy na studia poprzez: formularz rekrutacyjny Studia podyplomowe - Integracja Sensoryczna
Kontakt w sprawie studiów pod numerem telefon 883-337-981, e-mail: studia@centrumincorpore.pl

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Studia z zakresu Integracji Sensorycznej są adresowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń o podłożu sensorycznym, motorycznym, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju sensomotorycznym, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo wczesnym etapie życia),  zapoznanie się z zasadami  terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnej terapii. Zdobyta wiedza, umiejętności  i kompetencje będą przydatne do pracy jako terapeuta SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach pedagogiczno-psychologicznych (prowadzonych również przez NFZ), specjalistycznych, organizacjach pozarządowych. Studia rzetelnie przygotują uczestników do pracy terapeutycznej polegającej na diagnozowaniu jak również terapii dzieci z zaburzeniami o podłożu sensorycznym.

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej muszą mieć ukończone studia magisterskie lub licencjat. Są to przede wszystkim:
zielony fizjoterapeuci
zielony nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
zielony psycholodzy i pedagodzy szkolni
zielony psycholodzy i pedagodzy pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
zielony nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych

KADRA  DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach w tym m. in.:
zielony dr hab. Piotr Majewicz – specjalista w zakresie rewalidacji indywidualnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zielony dr hab. Małgorzata Matyja – specjalista w dziedzinie fizjoterapii, od wielu lat zajmująca się rehabilitacją neurorozwojową
zielony dr hab. Anna Zwierzchowska- specjalista w zakresie aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnianiem niepełnosprawnych,
zielony dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek  - neurolog dziecięcy,
zielony dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca- psychiatra dzieci i młodzieży,
zielony dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń - alergolog, specjalista medycyny naturalnej, diagnostyk,
zielony dr Iwona Sosnowska-Wieczorek-surdopedagog, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore,
zielony lek. med. Anna Horbulewicz -  laryngolog, specjalista audiolog,
zielony mgr Ewa Bartelmus- fizjoteraputa, certyfikowany terapeuta SI SIAT, Instruktor masaży w pediatrii,
zielony mgr Marzena Cebula- fizjoterapeuta, terapeuta NDT, terapeuta SI
zielony mgr Marianna Dufek- dziennikarka,
zielony mgr Wioletta Sznajder- fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta SI SIAT
zielony mgr Ewelina Rosłonek -Pedagog specjalny, terapeuta Si, INPP , Integracji Bilateralnej, terapii ręki, sensomotorycznej terapii widzenia. Instruktor masażu Shantala,


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Integracji Sensorycznej“  zostanie wyposażony w kompetencje pozwalające na inicjowanie i  planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłowej.  Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności w zakresie oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój małego dziecka (również z deficytami i dysharmoniami rozwojowymi) pozwoli mu na dokonywanie diagnozy, konstruowanie programów terapeutycznych, jak również ich realizację w pracy z dziećmi. Będzie przygotowany do podejmowania działań mających na celu wspomaganie rozwoju  sensorycznego jak również psychoruchowego dzieci w różnym przedziale wiekowym
i z różnym stoniem zaburzeń sensorycznych  oraz organizowanie  efektywnej współpracy zarówno z ich rodzinami, jak i innymi specjalistami.

Absolwent uzyska kwalifikacje w zakresie terapii sensorycznej oraz ruchowej, m.in. do prowadzenia Integracji Sensorycznej  oraz innych o charakterze terapeutycznym, w tym także w obszarze  wczesnego wspomagania rozwoju, jak również zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Daje to możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dziecku, także o zaburzonym rozwoju, np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne w których prowadzona jest terapia SI.

Absolwent zostanie wyposażony w kompetencje w zakresie znajomości procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych udzielania skutecznej pomocy. Zapozna się z psychologicznymi i biomedycznymi uwarunkowaniami rozwoju, zachowań i zaburzeń dzieci i młodzieży. Uzyska umiejętności organizowania procesu diagnostycznego w oparciu o znajomość narzędzi służących rozpoznawaniu i ocenie zaburzeń generujących specjalne potrzeby terapeutyczne.

PROGRAM STUDIÓW
Podczas trzech semestrów nauki zostanie zrealizowany bogaty program teoretyczny oraz praktyczny zapewniający należyte przygotowanie merytoryczne studenta.

1)    Anatomia i neurofizjologia rozwojowa.
2)    Ontogeneza systemów percepcyjnych.
3)    Psychologia kliniczna w aspekcie zaburzeń sensomotorycznych
4)    Podstawy logopedii w zakresie prawidłowego kształtowania mowy
5)    Diagnoza SI.
6)    Wywiad, kwestionariusze, baseline jako podstawa skutecznej diagnostyki dzieci z zaburzeniami SI.
7)    Podstawy fizjoterapii u dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.
8)    Podstawy audiologii dziecięcej a zaburzenia SI
9)    Diagnoza, wczesne wspomaganie i terapia dzieci  z zaburzeniami sensorycznymi (układ taktylny,  propriocepcja, przedsionek, wzrok i słuch) - praca z dzieckiem z potrzebami specjalnymi.
10)    Dysfunkcje narządu ruchu w procesie integracji sensorycznej. Rodzaj zaburzeń motorycznych oraz metody fizjoterapeutyczne wspomagające proces terapeutyczny.
11)    Diagnoza i terapia SI dzieci  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami przede wszystkim z autyzmem.
12)    Inne metody wspomagające terapię sensoryczną (czaszkowo-krzyżowa, Metoda Tomatisa, terapia Johansena, EEG Biofeedback).
13)    Metodyka zajęć SI - organizacja pola diagnostycznego i terapeutycznego.
14)    Dziecko rozregulowane. Mechanizmy autoregulacji jako niezbędny krok w integracji zmysłów.
15)    Dieta dziecka zaburzonego sensorycznie  oraz problematyka wybiórczość pokarmowej   i nadwrażliwość lub/i podwrażliwość orofacjalna.
16)    Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie.
17)    Seminarium dyplomowe.
18)    Zajęcia praktyczne w placówkach.


WYMAGANE DOKUMENTY i ZAPISY
- wypełniony formularz zgłoszenia na stronie internetowej
- wydrukowany formularz – podanie o przyjęcie na studia,
- dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
- dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
- oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej 80zł
- kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym w siedzibie Fundacji In Corpore, ul. Bażantów 2, Katowice.
Punkt rekrutacyjny przyjmuje dokumenty codziennie od poniedziałku do   piątku w godzinach 9.00-18.00 w Personalnym Centrum Rozwoju In Corpore

 

2. Wczesne Wspomaganie Rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informujemy, że rozpoczynamy kolejną rekrutację na studia podyplomowe na kierunku:
Wczesne Wspomaganie Rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czas trwania: 3 semestry
Termin rozpoczęcia zajęć: październik  2020 (po zebraniu grupy)
Cena: I semestr 1700 zł. Promocja przy zapisie do końca czerwca - brak opłaty rekrutacyjnej.
Miejsce realizacji zajęć: In Corpore, ul. Bażantów 2, Katowice

Zapisy na studia poprzez: formularz rekrutacyjny Studia podyplomowe - WWR

Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje porównywalne z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009  roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 13, poz. 114; z 2003 r. nr 23, poz. 192)

Program studiów uzyskał rekomendację prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz
Ponadto studia uzyskały u słuchaczy najwyższe możliwe noty w ankietach ewaluacyjnych.

Kontakt w sprawie studiów pod numerem telefon 883-337-981, e-mail: studia@centrumincorpore.pl

DLA KOGO

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe /licencjat/ z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim:
zielony nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
zielony psycholodzy i pedagodzy szkolni
zielony psycholodzy i pedagodzy pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
zielony wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych
zielony nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych
zielony fizjoterapeuci posiadający przygotowanie pedagogiczne

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Studia są adresowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo wczesnym etapie życia),  zapoznanie się z zasadami  terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności  i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach,(prowadzonych również przez NFZ) pedagogiczno-psychologicznych, specjalistycznych, organizacjach pozarządowych.

KADRA

Podobnie jak w poprzedniej edycji studiów zajęcia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach w tym m. in.:
zielony dr hab. n. med.  Ewa Emich-Widera - konsultant wojewódzki do spraw neurologii dziecięcej,
zielony dr hab. n.med. Krzysztof  Morawski- wybitny implantolog, specjalista w otolaryngologii dziecięcej i audiologii,
zielony prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz- psycholog, specjalista w dziedzinie dysleksji rozwojowej,
zielony prof. zw. dr hab. Aniela  Korzon-surdopedagog, członek Międzynarodowego Biura Audiofonologii,
zielony prof. zw. dr hab. Adam Stankowski- pedagog specjalny,
zielony dr hab. Piotr Majewicz – specjalista w zakresie rewalidacji indywidualnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zielony dr hab. Anna Zwierzchowska- specjalista w dziedzinie fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnianiem niepełnosprawnych,
zielony dr hab. n. med. Jacek Durmała- lekarz rehabilitacji,
zielony dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek  - neurolog dziecięcy,
zielony dr n.med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca- psychiatra dzieci i młodzieży,
oraz inni wybitni specjaliści z kraju i z zagranicy, między innymi z Anglii i Austrii w tym Joanna Brachmaier oraz Angelika Heinze.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po zrealizowaniu zaplanowanych w programie modułów kształcenia absolwent:
w zakresie wiedzy:
zielony posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych, niezbędną w  pracy pedagoga i  terapeuty;
zielony zna terminologię i koncepcje teoretyczne wykorzystywane w terapii pedagogicznej;
zielony posiada wiedzę o biomedycznych i psychospołecznych procesach funkcjonowania dziecka o zaburzonym rozwoju;
zielony zna podstawowe metody pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną;
zielony wie jak wspierać rozwój – autorehabilitację osób o zaburzonym rozwoju, lub z niepełnosprawnością;
zielony zna regulacje prawne dotyczące  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
w zakresie umiejętności:
zielony potrafi prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju;
zielony potrafi organizować warunki zewnętrzne  w środowisku otaczającym dziecko, tak aby stymulowały  one procesy rozwojowe;
zielony potrafi planować proces wychowawczo-terapeutyczny w ramach prowadzonych zajęć;
zielony potrafi opracowywać narzędzia pomiarów efektów pracy ucznia i analizowania wyników nauczania i oceniania uczniów;
zielony potrafi diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać  jego specjalne potrzeby edukacyjne;
zielony potrafi udzielać pedagogicznego wsparcia dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka;
zielony potrafi stosować wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej;
zielony potrafi organizować i współuczestniczyć w udzielaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki;
zielony potrafi podejmować adekwatne działania doradcze wobec osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi uwzględniając ich możliwości psychofizyczne;
zielony potrafi wykorzystywać zgromadzoną wiedzę teoretyczną z zakresu terapii pedagogicznej w celu analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji  edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych;
zielony potrafi dobierać środki i metody pracy  w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych, w działaniach praktycznych wykorzystuje nowe technologie;
zielony potrafi  animować prace nad rozwojem uczestników procesów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i pomocowych  oraz wspierać ich samodzielność;
w zakresie kompetencji społecznych:
zielony ma świadomość znaczenia integrowania  działań pomocowych na rzecz dziecka;
zielony rozumie zasady etyczne i ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania pedagogiczne i terapeutyczne;
zielony ma świadomość konieczności doskonalenia zawodowego i samokształcenia, z racji różnorodności problemów występujących  w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
zielony ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Semestr 1
1.    Wprowadzenie do e-learningu
2.    Komunikacja interpersonalna
3.    Pedagogika specjalna
4.    Psychologia kliniczna
5.    Psychologia rozwojowa i wychowawcza
6.    Wybrane zagadnienia z psychiatrii
7.    Podstawy logopedii
8.    Podstawy diagnozy pedagogicznej
9.    Teoretyczne podstawy fizjoterapii
10.  Neuropediatria
11.  Fizjoterapia
12.  Podstawy audiologii dziecięcej
13.  Neurologiczne podstawy terapii

Semestr 2
1.    Internistyczne konsekwencje zaburzeń OUN
2.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi /wzroku i słuchu/
3.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
4.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
5.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /w tym z autyzmem/
6.    Diagnoza i terapia dysleksji
7.    Ustawodawstwo społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością
8.    Prawne podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w samorządzie
9.    Psychopedagogika rodziny
10.  Seminarium dyplomowe
11.  Zajęcia ćwiczeniowe w terenie

Semestr 3
1.    Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
2.    Wybrane metody terapii wspomagających
3.    Podstawy terapii SI
4.    Praca z dzieckiem zdolnym
5.    Aktywizacja społeczno – zawodowa z elementami doradztwa osobistego dla osób z niepełnosprawnością
6.    Technologie informatyczne w procesie wspomaganiu rozwoju
7.    Konstruowanie programu wspomagania rozwoju - aspekty prawne
8.    Innowacyjne metody pracy i terapii
9.    Seminarium dyplomowe
10.  Zajęcia ćwiczeniowe w terenie

WYMAGANE DOKUMENTY i ZAPISY

zielony wypełniony formularz zgłoszenia na stronie internetowej
zielony wydrukowany formularz – podanie o przyjęcie na studia,
zielony dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
zielony dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
zielony oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
zielony kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
zielony w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym w siedzibie Fundacji In Corpore, ul. Bażantów 2, Katowice.
Punkt rekrutacyjny przyjmuje dokumenty w poniedziałki w godzinach 15:00-18:00.