WSPIERAMY, EDUKUJEMY, INTEGRUJEMY


Fundacja In Corpore zarejestrowana w 2005 roku od początku swojego istnienia jest organizacją prowadzącą, promującą i wspomagającą działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne, a jej celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, z dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami.

Działania podejmowane przez Fundację skupiają się na integrowaniu różnych środowisk w celu zapewnienia holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii osób z zaburzeniami słuchu oraz mowy.

Fundacja In Corpore - 15 lecie:

 

Zobacz prezentację:

Fundacja In Corpore

 

Współpracując z ekspertami z różnych dziedzin Fundacja czuwa nad prawidłową realizacją zadań Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore - nowoczesnej placówki oferującej pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy.

Fundacja podejmuje również wiele inicjatyw będących uzupełnieniem pracy Centrum.

W 2012 roku Fundacja  In Corpore we współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz firmą Med-el zorganizowała konferencję naukową "Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących". Na konferencji przedstawione zostały innowacyjne metody pracy z dziećmi  z zaburzeniami słuchu. Dzięki takiemu przedsięwzięciu nauczyciele, terapeuci oraz rodzice mogli uzyskać wiedzę, niezbędne informacje oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną. W 2013 odbyła się druga odsłona kongresu zrealizowana wspólnie z Prezydentem Miasta Częstochowa.

Od 2014 roku Fundacja wspólnie z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach realizuje Unijny Projekt Systemowy  podnoszący kwalifikacje nauczycieli w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych, kursów i konferencji. Projekt pod tytułem "Kompetencje  nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"  realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu prowadzone są dwa kierunki studiów podyplomowych:   „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Neurologopedia dziecięca”. Ponadto zrealizowane zostały dwie konferencje merytoryczne przy okazji których powstały materiały filmowe dostępne na stronie internetowej Fundacji.

W 2016 roku w Katowicach i Krakowie odbyły się konferencje "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." Konferencje stanowiły część projektu realizowanego przez Fundację In Corpore wspólnie z Urzędem Miasta Katowice pt. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz przetwarzania słuchowego u 5-latków uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach oraz zwiększenie świadomości wychowawców przedszkolnych na temat niedosłuchu centralnego. Konferencje miały na celu przybliżenie wciąż mało znanej tematyki tzw. niedosłuchu centralnego, którego objawy mogą być zbliżone do wielu innych zaburzeń zachowania dziecka. Odbiorcami konferencji byli pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sami rodzice dzieci z zaburzeniami słuchu.

W 2017 roku Fundacja In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zorganizowała Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny "Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne". Sponsorem strategicznym była firma MED-EL, producent implantów słuchowych. W wydarzeniu tym brało udział wiele znakomitości świata nauki zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W Kongresie wzięło udział około 200 osób. Dzięki tłumaczom symultanicznym oraz tłumaczce języka migowego każdy mógł w pełni uczestniczyć w wykładach i skorzystać z ogromnej wiedzy Prelegentów. Kongres zgromadził znakomitych gości, którzy oprócz wykładów prowadzili również warsztaty dla uczestników.

W 2018 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa zorganizowana przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła”. Prelegenci zwracali uwagę na konieczność zwiększenia świadomości nauczycieli na temat możliwości i konieczności pomocy dzieciom z różnymi dysfunkcjami. Na konferencji podkreślano wagę dobrej współpracy między instytucjami medycznymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także szkoleń rad pedagogicznych.

Fundacja w ramach własnej inicjatywy lub we współpracy z innymi jednostkami realizuje również bezpłatne badania oraz konsultacje logopedyczne, a także zaprasza na bezpłatne wykłady specjalistów od różnych form terapii.

Ponadto w ramach działania Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore realizowane są odpłatne szkolenia dla fizjoterapeutów, logopedów, lekarzy, psychologów i nauczycieli. Czytaj więcej