right konf podsumowanie

 

 


konferencja podsumowanie

Zaburzenia koncentracji uwagi, ADHD, zaburzenia przetwarzania słuchowego to tylko niektóre z problemów, z którymi borykają się najmłodsi. Badania pokazują, że prawie połowa dzieci ma jakieś dysfunkcje rozwojowe. Jednak dzięki indywidualnemu podejściu ze strony rodziców i nauczycieli, którzy pomogą im wykorzystać własny potencjał, wszystkie maluchy mogą rozwinąć skrzydła.
Jak rozwijać potencjał dziecka i zwiększyć jego szanse na sukces w życiu? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców. O tym także rozmawiali uczestnicy konferencji „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła!”, która odbyła się 24 października w Muzeum Śląskim w Katowicach. Zorganizowały ją wspólnie Fundacja In Corpore, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Urząd Miasta Katowice.


 
– Badania pokazują alarmujące dane, prawie połowa dzieci ma jakieś dysfunkcje rozwojowe, co wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Musimy reagować na specjalne potrzeby dziecka. Będziemy mówić o aspektach medycznych, psychicznych skutkach ciążących na dziecku deficytów, przedstawimy też innowacyjne formy terapii prezentowane przez specjalistów: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów – mówiła podczas otwarcia konferencji Iwona Sosnowska-Wieczorek, prezes Fundacji In Corpore.

Samorząd wspiera specjalistów i ekspertów
Z kolei Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektorka Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wyjaśniała, dlaczego konferencja została zorganizowana w ramach „Programu dla młodych”, który dotychczas kojarzył się głównie z przedsięwzięciami adresowanymi do młodzieży.

– Samorząd to miejsce, gdzie skupiają się różne problemy, dlatego powinniśmy wspierać specjalistów i ekspertów, którzy mówią nam, co jest istotne. Program dla młodych adresowany jest także do dzieci i jeśli eksperci mówią nam, że problemem w tej grupie są zaburzenia koncentracji, szukamy partnerów którzy diagnozują i leczą te zaburzenia – mówiła Kuczyńska-Budka.

Podczas konferencji eksperci przybliżali słuchaczom tematykę zaburzeń koncentracji uwagi oraz znaczenia przekazanych przez autorytety kodów w rozwoju dzieci i młodzieży. Poruszono również kwestię terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego i zaprezentowano metodę Tomatisa. To rodzaj treningu słuchowego, który poprawiać ma koncentrację, kreatywność, rozwój zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych oraz zwiększać potencjał człowieka w nauce i rozwoju psychoruchowym. Słuchanie muzyki Mozarta, chorałów gregoriańskich czy dźwięków związanych z ludzką mową, według wielu specjalistów wspomaga leczenie u dzieci m.in. dysleksji, pomaga w walce z jąkaniem, a nawet wspiera naukę języków obcych.


 
Ważne są dobre praktyki w nauczaniu
Dzieci, młodzież i dorośli mogli skorzystać z nieodpłatnych badań z wykorzystaniem Moxo, komputerowego testu, za pomocą którego dokonuje się pomiaru zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności i nadruchliwości. Wyniki testu Moxo pomagają w postawieniu diagnozy o ADHD i innych zaburzeniach, a także w planowaniu terapii. Zainteresowanie badaniami było tak wielkie, że In Corpore wyznaczono dodatkowy ich termin. 27 października nieodpłatne badania prowadzone były w filiach Centrum w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Częstochowie.

Podczas konferencji w Muzeum Śląskim odbyła się ważna debata poświęcona upowszechnianiu dobrych praktyk w nauczaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych metod terapeutycznych w pracy pedagoga. Uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele mediów oraz nauczyciele i rodzice.

W związku z postulatami wypracowanymi podczas debaty zwracamy się z prośbą do Śląskiego Kuratora Oświaty o pomoc w realizacji na terenie placówek oświatowych województwa śląskiego, holistycznego modelu wsparcia uczniów oraz nauczycieli:

 
1. Wykonanie testu Moxo. Test ma na celu ocenę przyczyn trudności szkolnych.
Moxo jest idealnym narzędziem do przeprowadzenia badań przesiewowych oraz weryfikacyjnych w zakresie zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości, ponieważ:
zielony test mierzy rzeczywiste reakcje badanego - dzięki temu jest obiektywny (jest zupełnie oderwany od warstwy słownej i kulturowej),
zielony pokazuje wyniki w odniesieniu do norm dla zaburzeń: uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadruchliwości,
zielony posiada unikalny w skali światowej system dystraktorów pozwalających na określenie, jakie bodźce będą modyfikowały zachowanie badanego oraz w jaki sposób (jest to funkcjonalność niezwykle ceniona przez specjalistów - pozwala precyzyjnie zaplanować terapię oraz zalecenia),
zielony można wykonywać go wielokrotnie, a zatem jest nie tylko bardzo przydatny w procesie diagnozy, ale też weryfikacji zastosowanej terapii,
zielony ma czułość na poziomie 90%, został poddany testom klinicznym,
zielony można nim badać dzieci już od 6 roku życia,
zielony wykonanie testu w wersji dla dzieci trwa zaledwie 15 min.,
zielony wyniki dostępne są niezwłocznie po wykonaniu testu.

Zaburzenia u dzieci w obszarze uwagi mają decydujący wpływ m. in. na ich wyniki w nauce.  Zaburzenia w obszarze nadpobudliwości są bardzo często związane z kłopotami wychowawczymi. Brak ich właściwej diagnozy, a następnie odpowiedniej terapii znacząco obniża szansę na sukces szkolny i społeczny dzieci. Bowiem dzieci takie:

zielony wykazują trudności w koncentracji na szczegółach, popełniają błędy nieuważne,
zielony nie potrafią przez dłuższy czas skupić się na zadaniu,
zielony sprawiają wrażenie, jakby nie słyszały przekazywanych im komunikatów,
zielony nie kończą zaczętych prac, polecenia wypełniają niedokładnie,
zielony mają kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć,
zielony niechętnie podejmują zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego,
zielony gubią przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki,
zielony łatwo ulegają rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców,
zielony zapominają o codziennych obowiązkach i zadaniach.

Mają ponadto problemy z kontrolą emocji, łatwo popadają w konflikty z rówieśnikami, ulegają nastrojom, są labilne emocjonalnie, płaczliwe, drażliwe i wybuchowe, niekiedy agresywne. Z tego powodu ich pozycja w klasie nie jest wysoka. Zwykle są odrzucane przez kolegów albo z trudem tolerowane.

Zaburzenia w obszarze uwagi dotykają dziś ponad połowę dzieci w wieku szkolnym. Ponadto symptomy z tego obszaru mogą także wskazywać na dużo poważniejsze problemy, takie jak:
zielony zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
zielony zespół opozycyjno-buntowniczy,
zielony zespół Aspergera,
zielony i wiele innych,
na co wskazuje wiele badań i opracowań naukowych. Dlatego tak ważna jest wczesna i obiektywna diagnoza, a następnie odpowiednie kroki terapeutyczne.
Diagnoza w kierunku zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości metodami klasycznymi (obserwacja, kwestionariusze dla rodziców i nauczycieli) jest czasochłonna i nie daje w pełni obiektywnych wyników (przykładowo, odpowiedzi udzielane przez rodziców w kwestionariuszach bywają skrajnie różne – jako efekt subiektywnej oceny zachowań dziecka). Dlatego tak ważne jest zastosowanie narzędzi obiektywnych i zajmujących relatywnie niewiele czasu.

Narzędzie Moxo jest używane w wielu krajach na całym świecie. Na gruncie polskim zostało zweryfikowane w następujących badaniach naukowych:
zielony prowadzonych przez prof. Anetę Borkowską z UMCS w Lublinie,
zielony prowadzonych przez Klinikę Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM pod kierownictwem prof. Tomasza Wolańczyka,
zielony prowadzonych przez dr Małgorzatę Kuletę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

konf4
 
2. Wprowadzenie metody Integracji Bilateralnej jako ćwiczeń śródlekcyjnych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie stosowania bilateralnej integracji jako ćwiczeń śródlekcyjnych.
Bilateralna integracja to współpraca obu półkul mózgu oraz koordynacja stron ciała. Wykonując konkretne schematy ruchowe możemy stymulować nasz mózg tak, żeby wzmocnić połączenia między półkulami osiągając w ten sposób wyższy poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych. Ponadto badania wykazały, że wykonując ćwiczenia bilateralnej integracji wzmacniamy zdolności poznawcze. Regularne stosowanie ćwiczeń pozytywnie wpływa na umiejętności skupienia uwagi, czytania oraz pisania.

Program ma na celu poprawić następujące funkcje:
zielony poprawa schematu ciała i lepsza koordynacja,
zielony poprawa równowagi statycznej i dynamicznej,
zielony rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej,
zielony integracja międzypółkulowa,
zielony wielozadaniowość,
zielony poprawa integracji sensorycznej,
zielony rozwój automatyzacji ruchu,
zielony promocja zdolności fizycznych i poznawczych.


 
3. Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem z trudnościami szkolnymi.

Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniach:
zielony Wczesne rozpoznawanie symptomów opóźnień i zaburzeń rozwojowych u dzieci.
zielony Specyfika funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego oraz specjalne potrzeby wynikające z określonych deficytów i trudności dziecka.
zielony Wybrane metody pracy z dziećmi z opóźnieniami i deficytami rozwojowymi(metody edukacyjne, wspomagające komunikację, stymulacja wielozmysłowa, terapia zabawą) –propozycje ćwiczeń i zabaw, które można wykorzystać podczas zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci.
zielony Budowanie pozytywnego kontaktu z rodzicami dziecka –przekazywanie informacji o umiejętnościach i trudnościach dziecka, dostosowywanie metod pracy do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny.
zielony Jak zachowuje się nadpobudliwe dziecko? (terminologia, opis przypadków);
zielony Czym naprawdę jest nadpobudliwość?
zielony Jak pracować z nadpobudliwym dzieckiem?
zielony Współpraca nauczycieli z rodzicami i ze specjalistami.
zielony Wpływ zakłóceń funkcji słuchowo – językowych na proces uczenia się i funkcjonowanie ucznia (krótka charakterystyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego - CAPD).
zielony Potrzeby edukacyjne, w tym w zakresie oceniania uczniów z CADP – praktyczne rozwiązania.
zielony Trudności w uczeniu się matematyki.
zielony Indywidualizacja pracy z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się matematyki – praktyczne rozwiązania.
zielony Gry i zabawy matematyczne jako pomysł na uatrakcyjnienie zajęć – praktyczne rozwiązania.
zielony Specyficzne trudności w uczeniu się – krótka charakterystyka.
zielony Wpływ zakłóceń funkcji wzrokowo – słuchowo – ruchowych na proces uczenia się i funkcjonowanie ucznia.
zielony Potrzeby edukacyjne, w tym w zakresie oceniania, uczniów z ryzykiem dysleksji oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – praktyczne rozwiązania.
zielony Przegląd literatury.

W ramach kampanii społecznej organizujemy nieodpłatne wykłady i konferencje, w tym I Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny, a także bezpłatne badania słuchu, konsultacje i wiele innych. Skupiamy się na budowaniu świadomości zbiorowej oraz poprawie jakości życia osób niedosłyszących.
Pomagać Fundacji In Corpore mogą Państwo na wiele sposobów, zarówno angażując się osobiście i poświęcając swój czas, wiedzę i doświadczenie, jak również przekazując darowiznę rzeczową lub pieniężną. Możecie nam pomóc zarówno wtedy, gdy działacie we własnym imieniu jako osoby prywatne, jak również gdy reprezentujecie firmę lub inną organizację.


PARTNER MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NAUKOWO-METODYCZNEGO – WARIANTY WSPÓŁPRACY

2017 07 kongres 2

 

PAKIET BRĄZOWY     

– możliwość rozłożenia roll-upu Partnera w widocznym miejscu podczas Kongresu,     
– umożliwienie kolportażu materiałów promocyjnych podczas Kongresu (ulotki, gadżety),
– zamieszczenie logotypu na plakatach, zaproszeniach, ulotkach, w kreatywach mat. reklamowych, zamieszczanych na łamach lokalnej prasy oraz na stronie internetowej promującej Kongres na stronie głównej,
– zamieszczenie logotypu Partnera w publikacji przedkongresowej. 

Wartość pakietu: 10 000,00 PLN


PAKIET SREBRNY     

– udostępnienie powierzchni wystawienniczej na stoisko promocyjne usytuowane w miejscu odbywania się Kongresu,
 – możliwość rozłożenia roll-upu Partnera w widocznym miejscu podczas Kongresu,     
– umożliwienie kolportażu materiałów promocyjnych podczas Kongresu (ulotki, gadżety),     
– zamieszczenie logotypu na plakatach, zaproszeniach, ulotkach, w kreatywach mat. reklamowych, zamieszczanych na łamach lokalnej prasy oraz na stronie internetowej promującej Kongres na stronie głównej,
– zamieszczenie logotypu Partnera w publikacji przedkongresowej.

Wartość pakietu: 25 000,00 PLN


PAKIET ZŁOTY

– tytuł Partnera Głównego Kongresu,
– 15-minutowy wykład, ściśle związany z tematem konferencji,     
– wymienienie nazwy Partnera podczas ceremonii otwarcia i zakończenia Kongresu,      
– udostępnienie powierzchni wystawienniczej na stoisko promocyjne usytuowane w miejscu odbywania się Kongresu,     
– możliwość rozłożenia roll-upu Partnera w widocznym miejscu podczas Kongresu,     
– zamieszczenie logotypu na plakatach, zaproszeniach, ulotkach, w kreatywach mat. reklamowych, zamieszczanych na łamach lokalnej prasy oraz na stronie internetowej promującej Kongres na stronie głównej,
– zamieszczenie logotypu Partnera w publikacji przedkongresowej.

Wartość pakietu: 45 000,00 PLN


REFERAT ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Brand Management              – E: ewa.mocha@fundacjaincorpore.pl
Biuro Fundacji In Corpore    – T: 883 337 981, E: info@fundacjaincorpore.pl