Blok  IV poświęcony będzie rozwijaniu umiejętności pracy z rodziną użytkowania AAC. Cykl szkoleniowy z zakresu AAC oparty na metodzie aktywizacji i superwizji, opracowany przez dr Magdalenę Grycman, adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi  zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od lekkiego do głębokiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną. Technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC. Doskonali sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

Instruktor prowadzący:
zielony Magdalena Grycman -  doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno
specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony Terapeutów, którzy ukończyli I, II i III blok szkolenia Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji dr M. Grycman

Ramowy program szkolenia:

BLOK IV - praca z rodziną użytkownika AAC.

zielony Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.
zielony Tworzenie modeli aktywnych we współpracy z rodziną użytkownika AAC.
zielony Wiedza, umiejętności, pomoce AAC z perspektywy rodzinny.
zielony Wyodrębnianie elementów składowych indywidualnego systemu komunikacji. Przekazywanie strategii AAC rodzicom.
zielony Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi – planowanie z rodziną użytkownika AAC oddziaływań wspomagających.
zielony Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Termin kursu: 19-20.10.2024, miejsce: Katowice
Cena kursu: 1250 zł (szkolenie odbędzie się gdy zbierze się grupa min 15 osób)

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji (dr m. Grycman; blok IV)