Podczas szkolenia uczestnik dowie się czym są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, czym jest słyszenie a czym słuchanie, w jaki sposób prawidłowo zdiagnozować CAPD.
Ponadto nabędzie umiejętności pracy z dzieckiem z zaburzeniami słuchu w tym z CAPD, dowie się jakie występują trudności związane z prawidłową diagnozą CAPD oraz jak pomóc dziecku ze specyficznymi trudnościami w słyszeniu.
Dodatkowo zyska wiedzę na temat systemów wspomagających słyszenie takich jak aparaty słuchowe czy systemy FM.
Prowadzący:
zielony mgr Iwona Wielesiewicz - logopeda, oligofrenopedagog z 25-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, od 2008 roku czynnie stosująca w pracy terapeutycznej Metodę Tomatisa.
zielony mgr Daria Tarnowska- specjalista protetyk słuchu. W zawodzie pracuję 23 lata (od 1997).
- 1994-1997- studia zawodowe Protetyki Słuchu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- 2003- tytuł magistra Pedagogiki Pracy i Zarządzania w Oświacie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
- 11.2004- 05.2005- Kurs Technik Badań Audiologicznych w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w Poznaniu - uprawniający do protezowania słuchu u bardzo małych dzieci w wieku 0-4
- 07.2005- tytuł Mistrza w zawodzie Protetyki Słuchu.

zielony mgr Kinga Żabicka-Sterczyk - oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, specjalista wczesnego wspomaganie rozwoju, certyfikowany diagnosta pedagogiczny.
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalizacji pedagogika rewalidacyjna na Uniwersytecie Śląskim, oraz studia podyplomowe : terapia pedagogiczna Wyższej Szkoły Bankowej.
Na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający proces edukacji chłopca z Zespołem Aspergera w jednej z katowickich szkół podstawowych.
Członkini Zespołu Orzekającego Publicznej Specjalistycznej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji In Corpore.
Systematycznie uczestniczy w  licznych kursach i szkoleniach, by podnosić swoje kwalifikacje.

Ramowy plan:
zielony Czym różni się słyszenie od słuchania?
zielony APD w zaburzeniach rozwojowych  – trudności związane z prawidłową diagnozą, podobieństwa i różnice
zielony Diagnoza  APD.
Czym są zaburzenia  przetwarzania bodźców dźwiękowych?
zielony  Postępowanie terapeutyczne
Jak pracujemy z dziećmi :
a)    w szkole – dostępne pomoce, przekształcanie środowiska szkolnego,
b)    w domu – rady dla rodziców,
c)    specjalistyczne terapie w zależności od rodzaju problemów dziecka
zielony Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego– diagnostyka, systemy wspomagające słyszenie (aparaty słuchowe, systemy FM)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział czym różni się słuchanie od słyszenia, jakie są najczęstsze trudności związane z prawidłowa diagnozą APD (CAPD), jak przeprowadzić diagnozę w kierunku zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Ponadto będzie miał wiedzę  na temat pracy  dzieckiem z problemami słuchu. Uczestnik będzie miła wiedzę na  temat systemów wspomagających słyszenie – aparaty słuchowe, systemy FM

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał przeprowadzić terapie z dzieckiem z problemami słuchu.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z problemami słuchu w tym z CAPD.

Czas trwania: 10 h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 500 zł/ osoba
Termin: 12.12.2020
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z problemami ze słuchem