Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Lekcja:Enter”.
Lekcja Enter to projekt edukacji cyfrowej skierowany do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.

Udział w Projekcie daje następujące korzyści:
zielony Projekt, dzięki któremu nauczyciele dowiedzą się jak systemowo i na stałe włączyć nowe technologie do lekcji
zielony Szkolenia i wszystkie materiały są bezpłatne
zielony Udział w szkoleniu Lekcja Enter daje możliwość otrzymania aktywnej tablicy
zielony Uczymy jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach
zielony Uczymy aktywnych metod nauczania, pokazując wiele narzędzi TIK, tak by nauczyciele wybrali najlepiej pasujące
zielony Uczymy tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem różnych aplikacji i narzędzi TIK
zielony Oferujemy wsparcie trenerów w tworzeniu scenariuszy lekcji, wykorzystujących TIK
zielony Uczestnicy maja dostęp do szerokiego wachlarza e-materiałów przygotowanych w ramach projektu
zielony Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN,
zielony Projekt może objąć całą szkołę (wszystkich nauczycieli, którzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie)
zielony Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych
zielony Udział w innych projektach nie koliduje z udziałem w projekcie „Lekcja:Enter”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI „Lekcja:Enter!”

Dotyczy grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne oraz artystyczne.
 
Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych szkolenia online.

Ze względu na tematykę całe szkolenie jest podzielone na 8 modułów:
1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne (zasady bezpieczeństwa i współpracy w Internecie - 4 godziny lekcyjne)
2. Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację (posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci - 4 godziny lekcyjne)
3. Ze smartfonem na lekcji (aktywizujące metody nauczania wspierane TIK - 4 godziny lekcyjne)
4. Tworzymy własne e-materiały (elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów) 1. Część 5 godzin lekcyjnych 2. część –3 godziny lekcyjne 3. część – 4 godziny lekcyjne.
5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? – wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji – moduł online (metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK; praca własna online na platformie lekcjaenter.pl - 4 godziny lekcyjne); asynchroniczne; praca własna nauczycieli
6. Przygotowujemy scenariusze lekcji (metodyczne aspekty kształcenia z TIK; praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne - 6 godzin lekcyjnych) - praca własna nauczycieli na platformie lekcjaenter.pl
7. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK 2 x 45 minut (te godziny nie są wliczone do czasu szkolenia)
8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia– omówienie przeprowadzonych zajęć i zaliczenie szkolenia - 6 godzin lekcyjnych.


Szkolenia kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciele nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują. Do udziału w projekcie zapraszamy:
zielony nauczycieli reprezentujących wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne; informatyczne) oraz przedstawicieli kadry kierowniczej szkół,
zielony nauczycieli szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
zielony osoby pracujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców (co najmniej 31 % wszystkich uczestników).

Liczba zgłoszonych uczestników zależy od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, musi ich być co najmniej:
zielony 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących;
zielony 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących;
zielony 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Szkoła może zgłosić większą liczbę nauczycieli niż określone powyżej minimum, zgodnie z własnymi potrzebami.

Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Bezpłatne szkolenie „Lekcja:Enter” dla nauczycieli