Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji.

Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.

Blok  I poświęcony będzie ocenie efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.

Blok II, III- poświęcony będzie procesowi tworzenia wieloskładnikowych systemów komunikacyjnych dla różnych grup docelowych użytkowników AAC.

Cykl szkoleniowy z zakresu AAC oparty na metodzie aktywizacji i superwizji , opracowany przez dr Magdalenę Grycman, adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od lekkiego do głębokiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną. Technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC. Doskonali sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

Instruktor prowadzący:
zielony Magdalena Grycman -  doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów i neurologopedów
zielony pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony fizjoterapeutów
zielony rodziców dzieci

Ramowy program szkolenia:

BLOK I
1. Umiejętności, rola i obszary aktywności komunikacyjnego partnera.
2. Warsztat - Od czego zacząć? Zachowania komunikacyjne i ich funkcja.
3. Kod komunikacyjny. Wyłanianie dominującego sposobu przekazywania informacji użytkownika AAC.
4. Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej.
5. Użytkownicy zależni od wspomagających działań partnera.
6. Pojęcie strategii AAC: cele, przebieg i zachowania docelowe.
7. Schemat postępowania partnera. Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi.
8. Tworzenie, opisywanie i modyfikowanie strategii AAC.
9. Planowanie strategii AAC opartych na modelu aktywnym.
10. Warsztat - Określanie celów oraz elementów modelu aktywnego użytkownika.
11. Warsztat – Obszary aktywności partnera i działania partnera.
12. Warsztat - Konstruowanie pierwszych strategii i ich modyfikacja.
13. Ocena efektywności porozumiewania się – skala umiejętności komunikacyjnych z zakresu komunikacji wspomagającej ialternatywnej AAC.
14. Jak korzystać z Protokołu do Karty Oceny? Zastosowanie klucza od karty oceny w zakresie: przekazu informacji, budowaniawypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.
15. Praktyka stosowania AAC – doświadczenia szkół i placówek terapeutycznych

BLOK II,III
1. Indywidualne systemy komunikacyjne tworzone w warunkach szkolnych – perspektywa rozwojowa.
2. Budowanie systemu językowego poprzez tworzenie unikalnych kodów komunikacyjnych z użytkownikiem AAC.
3. Warsztat – Czytanie uczestniczące.
4. Wykorzystanie tablic połączonych. Poszerzanie obszarów uczestnictwa użytkownikaAAC.
5. Warsztat - Organizacja przestrzeni i pozycja podczas sytuacji komunikacyjnej. Cele oddziaływania i elementy modelu aktywnego.
6. Osadzenie oddziaływań wspomagających w strategiach dotyczących planowania .
7. Zajęcia grupowe – Wdrażanie działań terapeutycznych o charakterze komunikacyjnym.
8. Rozwiązania dostępowe w zakresie dostosowania włączników w praktyce.
9. Warsztat - Organizacja przestrzeni z wykorzystaniem włączników. Identyfikowanie elementów modelu aktywnego.
10. Tworzenie bazy pomocy AAC – pliki do pobrania.
11. Planowanie komunikacyjnego systemu. Konstruowanie innowacyjnych strategii AAC.
12. Korzyści z superwizji oraz analizy materiału wideo. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań

 

Termin kursu: 7-9.06.2024
Cena kursu: 1490 zł (szkolenie odbędzie się gdy zbierze się grupa min 15 osób)
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji (dr m. Grycman; blok I, II, III)

 

Galeria zdjęć ze szkolenia: