Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Blok  I poświęcony będzie ocenie efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.

Blok II, III- poświęcony będzie procesowi tworzenia wieloskładnikowych systemów komunikacyjnych dla różnych grup docelowych użytkowników AAC.

Cykl szkoleniowy z zakresu AAC oparty na metodzie aktywizacji i superwizji , opracowany przez dr Magdalenę Grycman, adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od lekkiego do głębokiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną. Technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC. Doskonali sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

Instruktor prowadzący:
zielony Magdalena Grycman -  doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów i neurologopedów
zielony pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony fizjoterapeutów
zielony rodziców dzieci

Ramowy program szkolenia ( 35 godzin dydaktycznych):
zielony Jak wprowadzać AAC? Omówienie modelu diagnostycznego
zielony Funkcje zachowań komunikacyjnych
zielony Schemat oddziaływań z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC
zielony Diagnoza i planowanie terapii osób z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
zielony Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC
zielony Omówienie istotnych elementów indywidualnego systemu komunikacji
zielony Stymulacja wczesnych sposobów porozumiewania się – poziom 0 i 1
zielony Identyfikacja stadium komunikacji dziecka niepełnosprawnego
zielony Zachowania służące porozumiewaniu się. Funkcje zachowań komunikacyjnych
zielony Procedura konstruowania „Profilu umiejętności porozumiewania się”
zielony Stymulujące zabawki
zielony Znaczenie pracy z rodziną dziecka z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
zielony Omówienie programów wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi   zaburzeniami
zielony  porozumiewania się „Jedzenie”, „Emocje”.
zielony Wykorzystanie komputera – poziom 1 i 2
zielony Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem zdjęć z najbliższego otoczenia,
zielony Wykorzystywanie programów komputerowych w początkowych etapach pracy.
zielony Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów (0, 1, 2), opisywanie oddziaływań terapeutycznych oraz określanie zachowań docelowych użytkowników na omawianych poziomach.
zielony Prezentacja przykładowych diagnoz i programów terapeutycznych opracowanych w różnych ośrodkach wykorzystujących model oparty na metodzie aktywizacji i superwizji.

Termin kursu: 23-25.06.2023
Cena kursu: 1490 zł (szkolenie odbędzie się gdy zbierze się grupa min 15 osób)
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: "Sprawdź, jak się porozumiewam" - I, II, III stopień

 

Galeria zdjęć ze szkolenia: