Podczas szkolenia uczestnik zostanie zapoznany z zasadami diagnozy dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zostaną mu przedstawione najczęściej występujące symptomy zaburzeń u dzieci oraz  szczegółowy opis narzędzi diagnostycznych.
Ponadto na szkoleniu kursantowi zostanie przekazana wiedza na temat procedury wydawania dokumentów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zostanie on zapoznany z podstawami prawnymi wydawania orzeczeń i opinii oraz zasadami tworzenia opinii.
Prowadzący  
zielony Bożena Chrapkiewicz - psycholog, psychoterapeuta  psychodynamiczny  w trakcie procesu certyfikacji, asystent psychodramy, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła studia zarządzania oświatą.

Zajmuje się diagnozą dziecka od urodzenia do dorosłości. Specjalizuje się w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych, trudności szkolnych oraz spectrum autyzmu, certyfikowany diagnosta  ADOS 2- najnowocześniejsze narzędzie do badania spectrum autyzmu.
Na co dzień Dyrektor do spraw merytoryczno-organizacyjnych  Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Przewodniczący Zespołu Orzekającego Publicznej Specjalistycznej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji In Corpore.  
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Swoją prace diagnostyczną i terapeutyczną poddaje superwizji.  Systematycznie uczestniczy w  licznych kursach i szkoleniach.

Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
Ramowy plan:
zielony diagnoza dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
zielony najczęściej występujące symptomy zaburzeń u dzieci
zielony opis narzędzi diagnostycznych.
zielony procedura wydawania dokumentów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
zielony  podstawy  prawnymi wydawania orzeczeń i opinii
zielony zasady tworzenia opinii.

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie miał wiedzę na temat diagnozy dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, najczęstszych symptomów występujących u dzieci,  podstaw prawnych wydawania orzeczeń i opinii oraz narzędzi diagnostycznych.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał tworzyć opinie i orzeczenia oraz umiał wydawać opinie oraz orzeczenia zgodnie z obowiązującym prawem.

Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu opiniowania i orzecznictwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Czas trwania 5h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 250 zł/osoba
Termin: 14.01.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Opiniowanie i orzecznictwo