Komunikacja jest niezbędnym elementem w pracy nad trudnymi zachowaniami osób z ASD. Umożliwienie im zgłaszania swoich potrzeb, komunikowania się, ułatwia wiele. Wprowadzenie AAC to kolejny krok po pracy nad zachowaniami trudnymi, a często pierwszy element terapii osób ze spectrum autyzmu.
W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z autorskim modelem wdrażania komunikacji alternatywnej i wspomaganej. To swoisty model działań, krok po kroku we wdrażaniu AAC, nie tylko dla logopedów/neurologopedów. Komunikację AAC może wdrażać każdy, kto pracuje z osobami ze spectrum autyzmu.

Szkolenie poprowadzi:

zielony Marzena Ganczar - Pedagog. Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki oraz terapii zajęciowej. Od 2004 roku związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze. Właścicielka Pracowni Edukacyjno - Terapeutycznek KLUCZ (www.pracowniaklucz.pl), w ramach której oferuje: terapię dla osób z zaburzeniami rozwoju tj. spectrum autryzmu, płodowy zespół alkoholowy FAS, MPD itp.  (gabinetową, domową, na terenie placówki). W ramach gabinetu prowadzi konsultacje/superwizje w placówkach oświatowych, gdzie pojawiają się trudności w zachowaniu uczniów. Od 2009 prowadzi szkolenia/warsztaty dla nauczycieli/terapeutów pracujących z osobami ze spectrum autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Uniwersytecie Zielonogórskim z tematyki autyzmu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie dot. takiej tematyki jak: diagnoza, terapia, komunikacja, trudne zachowania, praca z rodziną. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła również licznymi specjalistycznymi szkoleniami z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (certyfikat AAC, PECS, MAKATON, Boardmaker) i inne. Absolwentka Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. W ramach szkoły uczestniczyłam w 8 szkoleniach z zakresu terapii behawioralnej. Zainteresowania zawodowe ukierunkowane na trudne zachowania osób z zaburzeniami rozwoju oraz komunikację AAC.

zielony Katarzyna Suchocka - Pedagog i logopeda. Dyplomowany specjalista z zakresu neurologopedii klinicznej oraz wczesnej interwencji. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS).Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie dot. takiej tematyki jak: diagnoza, terapia, komunikacja, trudne zachowania, praca z rodziną. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła również licznymi specjalistycznymi szkoleniami z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (certyfikat AAC, PECS, MAKATON, Boardmaker) i inne. Posługuje się językiem migowym. Pracuje z osobami z autyzmem od 2007 r. Aktualnie pracuje również jako neurologopeda w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dorosłymi pacjentami z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji (afazja, dyzartia, dysfagia oraz inne zaburzenia neurologiczne), a także z dziećmi z porodów przedwczesnych oraz z zaburzeniami karmienia. Od ponad 10 lat trener szkoleń z zakresu komunikacji AAC w autyzmie oraz innych szkoleń z tematyki tego zaburzenia. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony pedagogów
zielony psychologów
zielony terapeutów
zielony logopedów
zielony nauczycieli
zielony wszystkich pracujących z osobami ze spectrum ASD

Ramowy program szkolenia 24 godz.:
1. Umiejętności bazowe w rozwoju komunikowania się osób ze spectrum autyzmu.
2. Indywidualny Program Komunikacji – program rozwoju porozumiewania się dla osób ze spectrum autyzmu z wykorzystaniem AAC.
3. Trening Umiejętności Komunikacyjnych – zajęcia grupowe z wykorzystaniem AAC dla osób ze spectrum autyzmu.
4. Wykorzystanie AAC przez osoby ze spectrum autyzmu w domu, szkole i przestrzeni publicznej.
Uczestnicy szkolenia otrzymują drogą mailową:
1. przykładowe arkusze niezbędne do wdrażania AAC u osób ze spectrum autyzmu
2. przykładowe Indywidualne Programy Komunikacji
3. przykładowe scenariusze zajęć do Treningu Umiejętności Komunikacyjnych
4. przykładowe pomoce terapeutyczne AAC

Cena: 580 zł
Termin:  26-28.06.2020, miejsce: Katowice
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Model wdrażania komunikacji AAC u osób ze spectrum autyzmu