Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji Blok IV - Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC. Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym. Posiada umiejętności w zakresie tworzenia aktywnych modeli wspomagających porozumiewanie się. Potrafi włączać rodzinę w proces nabywania kompetencji komunikacyjnych dziecka. Zna kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań AAC w środowisku rodzinnym. Potrafi planować komunikacyjny system dziecka na poziomie wiedzy, umiejętności oraz pomocy AAC. Zna sposoby pracy AAC stosowane wobec osób ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Potrafi wprowadzać do procesu porozumiewania się strategie AAC oraz pomoce o niskim i wysokim poziomie zaawansowania technicznego. Zna podstawowe oprogramowania komputerowe wykorzystywane w terapii AAC.

Instruktor prowadzący:
zielony Magdalena Grycman - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie,

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
zielony absolwentów szkolenia AAC prowadzonego przez dr M. Grycman, którzy ukończyli szkolenie na poziomie bloku III

Ramowy program ( 20 godzin dydaktycznych):

zielony Tworzenie Indywidualnych Systemów Komunikacji
zielony Programu wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się „Ciągi czynności, gry i zabawy”
zielony Zachowanie komunikacyjne partnera podstawą doświadczania skutecznych sposobów porozumiewania się
zielony Komunikatory całościowe, nauka zadawania pytań, funkcje zadawania pytań, wprowadzenie słownictwa tematycznego i generalnego
zielony Urządzenia wysokiej technologii generujące mowę, min. Tech Talk, Tech Speak, Go Talk, Talara itp.
zielony Analiza aktywności pomocna w doborze słownictwa
zielony Kategoryzacja oparta o tablice aktywności
zielony Organizacja fizyczna i lingwistyczna systemu
zielony Strategie, które wspierają rozwój wypowiedzi użytkowników AAC.


Termin kursu: wkrótce, miejsce: Katowice
Cena kursu: 750 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: wkrótce