Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z  konsekwencjami wpływu uszkodzenia narządu słuchu na rozwój i zaburzenia mowy u dzieci. W czasie szkolenia zostaną przedstawione informacje na temat funkcji, etiologii zaburzeń i uszkodzeń w obrębie narządu słuchu oraz możliwości diagnostyczno-terapeutycznych u dzieci.  

Instruktor prowadzący:
zielony mgr Agnieszka Dziedzic - z wykształcenia  pedagog specjalny i logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fo-nogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu.  W trakcie stażu poznała założenia teoretyczne metody oraz jej praktyczny wymiar w terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia WWRD z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji. Od wielu lat związana z  Międzynarodowym ruchem „Wiara i Światło”. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności w edukacji osób z uszkodzeniami narządu słuchu.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów i neurologopedów oraz surdologopedów
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Ramowy Program Szkolenia:
1.    Narząd słuchu – anatomia i fizjologia.
2.    Rozwój funkcji słuchowych.
3.    Etiologie uszkodzeń narządu słuchu.
4.    Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
5.    Wywiad surdologopedyczny.
6.    Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna. Narzędzia diagnostyczne.
7.    Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
8.    Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Wychowanie słuchowo-językowe a trening słuchowy.
9.    Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
10.    Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody i implikacje terapeutyczne.
11.    Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
12.    Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności Komunikacyjnych (KSUK).
13.    (C)APD – kryteria diagnostyczne, charakterystyka zaburzenia, wybrane metody terapii.
14.    Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne. Konstruowanie programów terapeutycznych.
15.    Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
16.    Dyskusja.

Termin kursu: 20.11.2022, w związku z obecną sytuacją, jeśli nie będzie możliwości realizacji szkoleń stacjonarne szkolenie zostanie zrealizowane w formie online
Cena: 550 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej