Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym
(od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

Instruktor prowadzący:
zielony Ewa Przebinda - pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów  przeszkoliła już kilkaset osób. Od kilku lat współpracuje z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, prowadząc wykłady na organizowanych tam konferencjach szkoleniowych. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji Gestem-Obrazem-Słowem; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r.
w Krakowie  wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem). Współautor programu do komunikacji wspomagającej MÓWik. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony logopedów i neurologopedów
zielony psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony fizjoterapeutów
zielony terapeutów
zielony rodzice użytkowników AAC (dzieci i starszych)

Program szkolenia – 9 godzin lekcyjnych
1.    Zdobycie wiedzy na temat etapów czytania uczestniczącego.
2.    Uporządkowanie wiedzy nt. rozwoju komunikacji językowej.
3.    Poznanie zestawu ogólnodostępnych książek i ich przydatności do realizacji celów terapeutycznych na konkretnych etapach.
4.    Nabycie umiejętności wprowadzania dziecka niepełnosprawnego w świat książki.
5.    Przećwiczenie umiejętności adaptacji książek do potrzeb dziecka niepełnosprawnego.
6.    Nabycie umiejętności wspomagania czytania książek z użyciem narzędzi do AAC (tablice papierowe, urządzenia niskiej technologii, urządzenia wysokiej technologii).
7.    Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć z czytania uczestniczącego.
8.    Zrozumienie znaczenia czytania uczestniczącego w procesie nauki czytania i pisania.
9.    Zbudowanie przekonania o możliwości dzieci niepełnosprawnych w tym zakresie.
10.    Docenienie metody czytania uczestniczącego w procesie kompleksowej terapii dziecka niepełnosprawnego.

Termin kursu: 11.12.2022, w związku z obecną sytuacją, jeśli nie będzie możliwości realizacji szkoleń stacjonarne szkolenie zostanie zrealizowane w formie online
Cena: 390 zł
Pobierz: Regulamin Kursów
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) – Czytanie uczestniczące