Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

Instruktor prowadzący:
zielony Ewa Przebinda - pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów  przeszkoliła już kilkaset osób. Od kilku lat współpracuje z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, prowadząc wykłady na organizowanych tam konferencjach szkoleniowych. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji Gestem-Obrazem-Słowem; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r.
w Krakowie  wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem). Współautor programu do komunikacji wspomagającej MÓWik. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony logopedów i neurologopedów
zielony psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony fizjoterapeutów
zielony terapeutów
zielony rodziców dzieci
zielony lekarzy

Program szkolenia – 18 godzin dydaktycznych (5 godzin wykładów i 11 godzin ćw. praktycznych)
Wykłady pozwalają odpowiedzieć na pytania:
zielony Co to jest AAC?
zielony Kto może z nich korzystać?
zielony Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?
zielony Czy AAC hamuje mowę?
zielony Czy AAC jest tylko dla niemówiących?
zielony Jakie zestawy symboli i gestów dostępne są w Polsce?
zielony Jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika (Piktogramy, symbole PCS, Makaton, symbole Blissa, gesty i in.)
zielony Jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej?
zielony Jak formułować cele terapii komunikacji?

Warsztaty praktyczne obejmują:
zielony Wspieranie komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej (m.in. małe dzieci, dzieci  z głębszym i głębokim up. um.) ? czyli co robić, jeśli dziecko nie jest gotowe na użycie symboli.
zielony Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych: planów dnia, planów czynności, tablic wyboru, tablic tematycznych, tablic uczestnictwa, tablic kontekstowych, indywidualnych pomocy do porozumiewania się.
zielony Wykorzystanie technik AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi problemami w zachowaniu.
zielony Naukę korzystania z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się: GoTalk, step-by-step, Talara, MÓWik projektowanie nakładek, aranżowanie sytuacji umożliwiających użycie z uczniem, nauka obsługi.
zielony Użycie formularzy do oceny umiejętności komunikacyjnych i planowania terapii.
zielony Wdrażanie nauki porozumiewania się w codzienne życie ucznia, podopiecznego, dziecka w      placówce i w domu.

Termin kursu: 16-17.11.2024
Cena: 890 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)