powolanie ISWMiło nam poinformować, że Prezes Fundacji In Corpore, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, została powołana w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, a połowę jej składu stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Prognozowane obszary działalności Rady to między innymi działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, edukacja publiczna, ekologia i ochrona środowiska,  promocja województwa, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja regionalnego rynku pracy. Jednym z istotnych obszarów działalności Rady ma być ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Wręczając powołania do Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu inauguracyjnym Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wyraził nadzieję, że Rada będzie stanowić oparcie merytoryczne dla samorządu województwa śląskiego.