PRZEDMIOT PROJEKTU
Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka
WND-POKL.09.04.00-24-002/13


PODSTAWOWE FORMY WSPARCIA
1. Studia podyplomowe  „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
2. Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
3. Poradniki merytoryczne:
   a. Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym.
   b. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lata.
   c. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat.
   d. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat.
4. Kursy doskonalące:
   a. Kurs 1: Specyfika funkcjonowania oraz metody pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono niedosłuch centralny
   b. Kurs 2: Podstawy diagnostyki i terapii dziecka z Niedosłuchem obwodowym
   c. Kurs 3: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
   d. Kurs 4: Praca z dzieckiem zdolnym
   e. Kurs 5: ePortfolio jako narzędzie konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia
   f. Kurs 6: Diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w nauce.
   g. Kurs 7:  Praca z dzieckiem z ADHD
5. Sieci współpracy i wsparcia - sieci będą służyły uczestnikom w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz w zdobywaniu dodatkowych kompetencji poprzez organizowanie szkoleń eksperckich.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
zielony Konferencja inaugurująca
zielony Dwie konferencje merytoryczne
zielony Reportaże telewizyjne
zielony Konferencja podsumowująca projekt

 

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów   w zakresie zaspokajania specjalistycznych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych.


UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt skierowany jest do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dzieckiem/ uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, PPP lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych  na terenie województwa śląskiego, z preferencją dla osób pracujących na terenach wiejskich. Dodatkowo w przypadku studiów podyplomowych uczestnicy powinni posiadać kwalifikacje zgodne z przepisami prawa oświatowego, ze względu na kwalifikacyjny charakter studiów „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz specjalistyczny charakter studiów "Neurologopedia".

 

REKRUTACJA
zielony Warunki rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
zielony Jedna osoba może być uczestnikiem tylko jednej formy wsparcia w ramach projektu
zielony Rekrutację w ramach projektu, na wszystkie formy wsparcia, realizuje Fundacja In Corpore.
Osoba do kontaktu: Natalia Gałuszka tel: 664 300 069 e-mail.: studia@centrumincorpore.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

zielony 2014.01.10 Regulamin rekurutacji i uczestnictwa w projekcie

zielony 2014.04.25 Regulamin rekurutacji i uczestnictwa w projekcie, aktualizacja

zielony 2014.08.29 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, aktualizacja

 

zielony Wzory załączników – PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

01 Z1R Deklaracja udziału w projekcie 13.11.2014

02 Z2R Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 13.11.2014

03 Z5R Formularz PEFS 13.11.2014

04 Z3R Formularz rekrutacyjny 13.11.2014

 

zielony Wzory załączników – KURSY DOSKONALĄCE, KONFERENCJE MERYTORYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY

 01 Z1R Deklaracja udziału w projekcie 29.08.2014

02 Z2R Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 29.08.2014

03 Z5R Formularz PEFS 29.08.2014

 04 Z3R Formularz rekrutacyjny z załącznikami 29.08.2014

 05 Z1F Zaświadczenie o zatrudnieniu 29.08.2014

 


HARMONOGRAM

FORMA WSPARCIA OPIS HARMONOGRAM
Konferencje merytoryczne Liczba miejsc: 120 osób/ konferencja (2 konferencje)

TERMIN REKRUTACJI:
1 konferencja (13.11.2014)  - 15.09.2014 – 31.10.2014
2 konferencja (27.11.2014) –  15.09.2014 – 31.10.2014

Rekrutacja zostaje przedłużona do 31.12.2014r.
Szczegółowe daty konferencji zostaną podane do 31.12.2014r.

NOWE TERMINY REKRUTACJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ

Kursy doskonalące Liczba miejsc: 30 osób/ kurs (7 kursów)

TERMIN REKRUTACJI:
15.09.2014 – 31.10.2014

Rekrutacja zostaje przedłużona do 31.12.2014r.
Szczegółowe daty zajęć zostaną uzgodnione z uczestnikami kursów. Zajęcia odbędą się w I kw. 2015r.

NOWE TERMINY REKRUTACJI SĄ DOSTĘPNE TUTAJ

Sieci współpracy i wsparcia Liczba miejsc: 25 osób/ sieć (3 sieci)

TERMIN REKRUTACJI:
01.09.2014 – 18.09.2014

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA