PRZEDMIOT PROJEKTU
Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka
WND-POKL.09.04.00-24-002/13

 

studia podyplomowe kompetencje

STUDIA PODYPLOMOWE - Dokumenty do pobrania:

icon xls Harmonogram studiów 1 - WOM

icon xls Harmonogram studiów 2 - Centrum In Corpore

icon xls Harmonogram studiów 3 - Centrum In Corpore

icon pdf Opis specjalności studiów

icon pdf Sylwetka absolwenta

icon pdf Plan studiów

 

PRAKTYKI - Dokumenty do pobrania:

icon pdf Harmonogram praktyk terenowych

icon pdf Potwierdzenie praktyk terenowych


PODSTAWOWE FORMY WSPARCIA
1. Studia podyplomowe  „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
2. Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
3. Poradniki merytoryczne:
   a. Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym.
   b. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lata.
   c. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat.
   d. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat.
4. Kursy doskonalące:
   a. Kurs 1: Specyfika funkcjonowania oraz metody pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono niedosłuch centralny
   b. Kurs 2: Podstawy diagnostyki i terapii dziecka z Niedosłuchem obwodowym
   c. Kurs 3: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
   d. Kurs 4: Praca z dzieckiem zdolnym
   e. Kurs 5: ePortfolio jako narzędzie konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia
   f. Kurs 6: Diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w nauce.
   g. Kurs 7:  Praca z dzieckiem z ADHD
5. Sieci współpracy i wsparcia - sieci będą służyły uczestnikom w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz w zdobywaniu dodatkowych kompetencji poprzez organizowanie szkoleń eksperckich.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
zielony Konferencja inaugurująca
zielony Dwie konferencje merytoryczne
zielony Reportaże telewizyjne
zielony Konferencja podsumowująca projekt

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów   w zakresie zaspokajania specjalistycznych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych.


UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt skierowany jest do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dzieckiem/ uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, PPP lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych  na terenie województwa śląskiego, z preferencją dla osób pracujących na terenach wiejskich. Dodatkowo w przypadku studiów podyplomowych uczestnicy powinni posiadać kwalifikacje zgodne z przepisami prawa oświatowego, ze względu na kwalifikacyjny charakter studiów „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz specjalistyczny charakter studiów "Neurologopedia".

REKRUTACJA
zielony Warunki rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
zielony Jedna osoba może być uczestnikiem tylko jednej formy wsparcia w ramach projektu
zielony Rekrutację w ramach projektu, na wszystkie formy wsparcia, realizuje Fundacja In Corpore.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Czarkowska tel: 664 300 069 e-mail.: studia@centrumincorpore.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA

zielony 2014.01.10 Regulamin rekurutacji i uczestnictwa w projekcie

zielony 2014.04.25 Regulamin rekurutacji i uczestnictwa w projekcie, aktualizacja

zielony 2014.08.29 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, aktualizacja

zielony Zobacz także: 

icon pdf Pytania i odpowiedzi dot. studiów "Wczesnego Wspomagania..."


HARMONOGRAM

FORMA WSPARCIA OPIS HARMONOGRAM
 Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie … Liczba miejsc: 120 osób / edycja (2 edycje)

I edycja: 03.02.2014 - 21.03.2014 II edycja: 03.02.2014 - 09.05.2014

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca” Liczba miejsc: 60 osób

03.02.2014 - 09.05.2014

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

 

studia podyplomowe kompetencje org