right konf podsumowanie

 

 


fundacja raport 2017

 

Nauczyciele to bardzo ważna grupa zawodowa, na której zależy nam szczególnie.

Z myślą o nich – od początku istnienia naszej placówki – organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie kształcenia na odległość.

Stawiamy sobie za cel nieustanne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zarażamy ich nowymi trendami w kształceniu, przedstawiamy innowacyjne praktyki pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W ramach działalności statutowej NPDN organizuje także różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń, w tym zjazdy naukowe, kongresy i konferencje, seminaria oraz wykłady.

zielony statut NPDN

zielony sprawozdanie z działalności 2016/2017

1. Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej

Studia podyplomowe na kierunku: Integracja Sensoryczna.

Zapisy prowadzi Wyższa Szkoła Humanitas, wiecej informacji: https://www.humanitas.edu.pl/integracja_sensoryczna#faq_tab_19242

Czas trwania studiów:   3 semestry

Termin rozpoczęcia zajęć: październik  2021 (po zebraniu grupy)
Cena: 6000 zł. 
Promocja: „Im wcześniej tym lepiej” (800 zł mniej do 31 stycznia 2021 r.)

Zapisy na studia poprzez: formularz rekrutacyjny Studia podyplomowe - Integracja Sensoryczna
Kontakt w sprawie studiów pod numerem telefon 883-337-981, e-mail: studia@centrumincorpore.pl

 

2. Wczesne Wspomaganie Rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informujemy, że rozpoczynamy kolejną rekrutację na studia podyplomowe na kierunku:
Wczesne Wspomaganie Rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czas trwania: 3 semestry
Termin rozpoczęcia zajęć: październik  2020 (po zebraniu grupy)
Cena: I semestr 1700 zł. Promocja przy zapisie do końca czerwca - brak opłaty rekrutacyjnej.
Miejsce realizacji zajęć: In Corpore, ul. Bażantów 2, Katowice

Zapisy na studia poprzez: formularz rekrutacyjny Studia podyplomowe - WWR

Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje porównywalne z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009  roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 13, poz. 114; z 2003 r. nr 23, poz. 192)

Program studiów uzyskał rekomendację prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz
Ponadto studia uzyskały u słuchaczy najwyższe możliwe noty w ankietach ewaluacyjnych.

Kontakt w sprawie studiów pod numerem telefon 883-337-981, e-mail: studia@centrumincorpore.pl

DLA KOGO

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe /licencjat/ z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim:
zielony nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
zielony psycholodzy i pedagodzy szkolni
zielony psycholodzy i pedagodzy pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
zielony wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych
zielony nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych
zielony fizjoterapeuci posiadający przygotowanie pedagogiczne

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Studia są adresowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo wczesnym etapie życia),  zapoznanie się z zasadami  terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności  i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach,(prowadzonych również przez NFZ) pedagogiczno-psychologicznych, specjalistycznych, organizacjach pozarządowych.

KADRA

Podobnie jak w poprzedniej edycji studiów zajęcia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach w tym m. in.:
zielony dr hab. n. med.  Ewa Emich-Widera - konsultant wojewódzki do spraw neurologii dziecięcej,
zielony dr hab. n.med. Krzysztof  Morawski- wybitny implantolog, specjalista w otolaryngologii dziecięcej i audiologii,
zielony prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz- psycholog, specjalista w dziedzinie dysleksji rozwojowej,
zielony prof. zw. dr hab. Aniela  Korzon-surdopedagog, członek Międzynarodowego Biura Audiofonologii,
zielony prof. zw. dr hab. Adam Stankowski- pedagog specjalny,
zielony dr hab. Piotr Majewicz – specjalista w zakresie rewalidacji indywidualnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zielony dr hab. Anna Zwierzchowska- specjalista w dziedzinie fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnianiem niepełnosprawnych,
zielony dr hab. n. med. Jacek Durmała- lekarz rehabilitacji,
zielony dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek  - neurolog dziecięcy,
zielony dr n.med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca- psychiatra dzieci i młodzieży,
oraz inni wybitni specjaliści z kraju i z zagranicy, między innymi z Anglii i Austrii w tym Joanna Brachmaier oraz Angelika Heinze.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po zrealizowaniu zaplanowanych w programie modułów kształcenia absolwent:
w zakresie wiedzy:
zielony posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych, niezbędną w  pracy pedagoga i  terapeuty;
zielony zna terminologię i koncepcje teoretyczne wykorzystywane w terapii pedagogicznej;
zielony posiada wiedzę o biomedycznych i psychospołecznych procesach funkcjonowania dziecka o zaburzonym rozwoju;
zielony zna podstawowe metody pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną;
zielony wie jak wspierać rozwój – autorehabilitację osób o zaburzonym rozwoju, lub z niepełnosprawnością;
zielony zna regulacje prawne dotyczące  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
w zakresie umiejętności:
zielony potrafi prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju;
zielony potrafi organizować warunki zewnętrzne  w środowisku otaczającym dziecko, tak aby stymulowały  one procesy rozwojowe;
zielony potrafi planować proces wychowawczo-terapeutyczny w ramach prowadzonych zajęć;
zielony potrafi opracowywać narzędzia pomiarów efektów pracy ucznia i analizowania wyników nauczania i oceniania uczniów;
zielony potrafi diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać  jego specjalne potrzeby edukacyjne;
zielony potrafi udzielać pedagogicznego wsparcia dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka;
zielony potrafi stosować wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej;
zielony potrafi organizować i współuczestniczyć w udzielaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki;
zielony potrafi podejmować adekwatne działania doradcze wobec osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi uwzględniając ich możliwości psychofizyczne;
zielony potrafi wykorzystywać zgromadzoną wiedzę teoretyczną z zakresu terapii pedagogicznej w celu analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji  edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych;
zielony potrafi dobierać środki i metody pracy  w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych, w działaniach praktycznych wykorzystuje nowe technologie;
zielony potrafi  animować prace nad rozwojem uczestników procesów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i pomocowych  oraz wspierać ich samodzielność;
w zakresie kompetencji społecznych:
zielony ma świadomość znaczenia integrowania  działań pomocowych na rzecz dziecka;
zielony rozumie zasady etyczne i ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania pedagogiczne i terapeutyczne;
zielony ma świadomość konieczności doskonalenia zawodowego i samokształcenia, z racji różnorodności problemów występujących  w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
zielony ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Semestr 1
1.    Wprowadzenie do e-learningu
2.    Komunikacja interpersonalna
3.    Pedagogika specjalna
4.    Psychologia kliniczna
5.    Psychologia rozwojowa i wychowawcza
6.    Wybrane zagadnienia z psychiatrii
7.    Podstawy logopedii
8.    Podstawy diagnozy pedagogicznej
9.    Teoretyczne podstawy fizjoterapii
10.  Neuropediatria
11.  Fizjoterapia
12.  Podstawy audiologii dziecięcej
13.  Neurologiczne podstawy terapii

Semestr 2
1.    Internistyczne konsekwencje zaburzeń OUN
2.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi /wzroku i słuchu/
3.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
4.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
5.    Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /w tym z autyzmem/
6.    Diagnoza i terapia dysleksji
7.    Ustawodawstwo społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością
8.    Prawne podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w samorządzie
9.    Psychopedagogika rodziny
10.  Seminarium dyplomowe
11.  Zajęcia ćwiczeniowe w terenie

Semestr 3
1.    Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
2.    Wybrane metody terapii wspomagających
3.    Podstawy terapii SI
4.    Praca z dzieckiem zdolnym
5.    Aktywizacja społeczno – zawodowa z elementami doradztwa osobistego dla osób z niepełnosprawnością
6.    Technologie informatyczne w procesie wspomaganiu rozwoju
7.    Konstruowanie programu wspomagania rozwoju - aspekty prawne
8.    Innowacyjne metody pracy i terapii
9.    Seminarium dyplomowe
10.  Zajęcia ćwiczeniowe w terenie

WYMAGANE DOKUMENTY i ZAPISY

zielony wypełniony formularz zgłoszenia na stronie internetowej
zielony wydrukowany formularz – podanie o przyjęcie na studia,
zielony dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
zielony dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
zielony oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
zielony kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
zielony w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym w siedzibie Fundacji In Corpore, ul. Bażantów 2, Katowice.
Punkt rekrutacyjny przyjmuje dokumenty w poniedziałki w godzinach 15:00-18:00.