right konf podsumowanie

 

 


Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie metody stosować do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Dodatkowo usystematyzowana zostanie wiedza na temat pojęć dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia oraz udziału nauczyciela w procesie diagnostycznym.
 
Prowadząca:
zielony Urszula Rogalska – pedagog, terapeuta specjalny, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, diagnosta pedagogiczny. Jest specjalistą ds. dysleksji i pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z emocjami i w zachowaniu. Swoją wiedzę diagnostyczną rozpoczynała w bydgoskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez lata podwyższała i uzupełniała swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych. Dodatkowo również zwiększała swoje doświadczenie zawodowe współpracując z ośrodkami silnie związanymi z pracą z rodzicami i dziećmi z trudnościami w nauce, zachowaniu i emocjach. Od 10 lat związana jest z Zespołem Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu sprawując stanowisko koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie całego Zespołu Szkół i jednocześnie będąc terapeutą i pedagogiem. Za swoją pracę w 2018 roku została odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca.
Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami na studiach podyplomowych oraz w ramach spotkań na radach pedagogicznych.  

Plan ramowy
zielony Definicje
zielony Etiologia
zielony Diagnostyka
zielony Opinia
zielony Wewnątrzszkolny system dostosowania wymagań edukacyjnych
zielony Egzaminy a „dysleksja”

Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli usystematyzować wiedzę na temat pojęć dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Ponadto zostaną stworzone sprawdzone sposoby pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami na terenie szkoły na każdym przedmiocie. Zostaną wyjaśnione ważne dla uczestników spotkania kwestie związane z ocenianiem pracy na lekcji dziecka z „dysleksją”. Stworzony zostanie wewnątrzszkolny system dostosowania wymagań edukacyjnych. Omówione zostaną ważne wiadomości zapisane w opiniach dzieci.
 
Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką specyficznych trudności w uczeniu się

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział jakie metody stosować do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, będzie wiedział czym jest dysleksja, dysortografia dyskalkulia oraz jaki jest udział w procesie diagnostycznym wymienionych zaburzeń.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał stworzyć wewnątrzszkolny system dostosowań wymagań edukacyjnych.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z dysleksją

Czas trwania: 10 h dydaktycznych
Koszt: 500 zł/ osoba
Termin: 13.12.2020
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z dysleksją