right konf podsumowanie

 

 


Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie metody stosować do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową. Dodatkowo usystematyzowana zostanie wiedza na temat pojęć ADHD i ADD oraz udziału nauczyciela w procesie diagnostycznym.
 
Prowadząca:
zielony Urszula Rogalska – pedagog, terapeuta specjalny, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, diagnosta pedagogiczny. Jest specjalistą ds. dysleksji i pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z emocjami i w zachowaniu. Swoją wiedzę diagnostyczną rozpoczynała w bydgoskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez lata podwyższała i uzupełniała swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych. Dodatkowo również zwiększała swoje doświadczenie zawodowe współpracując z ośrodkami silnie związanymi z pracą z rodzicami i dziećmi z trudnościami w nauce, zachowaniu i emocjach. Od 10 lat związana jest z Zespołem Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu sprawując stanowisko koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie całego Zespołu Szkół i jednocześnie będąc terapeutą i pedagogiem. Za swoją pracę w 2018 roku została odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca.
Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami na studiach podyplomowych oraz w ramach spotkań na radach pedagogicznych.  

Plan ramowy:
zielony Przyczyny, przebieg oraz fizjologia zaburzenia
zielony ADD a ADHD - diagnostyka
zielony Opis ucznia ADHD
zielony Zasady pracy z uczniem z ADHD

Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli stworzyć wspólnie procedury postępowania z dzieckiem z ADHD i ADD na terenie swoich przedmiotów. Omówione zostaną spostrzeżenia i problemy wynikające na terenie szkoły w pracy z dzieckiem z trudnością.
 
Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką ADHD i ADD

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie miał wiedzę na temat przyczyn, przebiegu oraz fizjologii zaburzeń ADHD, ADD, zasad pracy z uczniem z ADHD. Ponadto będzie wiedział jak powinna wyglądać diagnostyka różnicowa ADHD i ADD

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał stworzyć procedurę postępowania z dzieckiem z ADHD i ADD na terenie swoich przedmiotów.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD i ADD

Czas trwania: 10 h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 500 zł/osoba
Termin: 10.01.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z ADHD i ADD