right konf podsumowanie

 

 


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą selektywnego jedzenia u dzieci oraz koncepcjami i założeniami standardów terapii tej grupy pacjentów.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do realizowania terapii z dziećmi jedzącymi selektywnie.

Instruktor szkolenia:
zielony Marta Baj-Lieder: logopedka wczesnej interwencji, terapeutka miofunkcjonalna (AOMT), terapeutka Integracji Sensorycznej, terapeutka karmienia, terapeutka metody SOS Approach to Feeding. Międzynarodowa Instruktorka metody Butejki, terapeutka metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, instruktorka masażu Shantala. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii karmienia w Polsce, UK i Grecji. Od lat specjalizuje się głównie w terapii karmienia dzieci, które jedzą wybiórczo, mają zaburzenie ARFID, mają trudności z przyjmowaniem pokarmów lub odmawiają jedzenia w ujęciu responsywnym. Autorka artykułów i książek dla specjalistów, rodziców i dzieci. Współzałożycielka Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka, współwłaścicielka Wydawnictwa Pestka i Ogryzek, właścicielka Centrum Terapii Logop. Prywatnie wielka fanka jogi, podróży i fotografii.

Do udziału w kursie zapraszamy:

zielony Logopedów, neurologopedów
zielony Terapeutów integracji sensorycznej
zielony Pedagogów
zielony Fizjoterapeutów
zielony Lekarzy

Ramowy program szkolenia – (6 godzin lekcyjnych)

•    Kształtowanie się nawyków żywieniowych
•    Selektywne jedzenie- charakterystyka
•    Przyczyny selektywnego jedzenia- zachowanie jako objaw
•    Zaburzenia/choroby współwystępujące
•    Praca z dzieckiem jedzącym wybiórczo- podejście interdyscyplinarne
     - Terapia krok po kroku
     - Jak wprowadzać nowe pokarmy?
     - Jakich błędów nie popełniać?
•    O wpływie presji na zachowania żywieniowe dzieci
     - Źródła presji
     - Rodzaje presji
     - Konsekwencje presji
•    Konsekwencje selektywnego jedzenia
•    Style karmienia prezentowane przez rodziców
•    Q&A

Termin kursu: 1.12.2024, miejsce: Katowice
Cena kursu: 690 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Selektywne jedzenie- przyczyny, przebieg i konsekwencje

Cel warsztatów:

zielony podkreślenie roli komunikacji w budowaniu relacji w triadzie: Nauczyciel/Terapeuta – Rodzice/Opiekunowie – Dziecko;
zielony zapoznanie z etapami adaptacji Rodziców/Opiekunów do nowej sytuacji w obliczu diagnozy o niepełnosprawności;
zielony podkreślenie korelacji między przeżyciami rodziców a stanem układu nerwowego w ujęciu teorii poliwagalnej Stephena Porgesa;
zielony podkreślenie korelacji między przeżyciami rodziców a tendencją do danej postawy rodzicielskiej;
zielony zapoznanie z zasadami terapii, które wzmacniają / budują relacje terapeutyczną z pacjentem i jego rodziną;
zielony zapoznanie z zasadami doboru terapii – hierarchia wartości i realizowanych metod/ technik i stosowanych narzędzi;
zielony przedstawienie i praktyczne zastosowanie self care w terapii – jak zadbać o siebie:;

Ramowy program szkolenia:

1.    Rola komunikacji w pracy terapeuty/ nauczyciela.
2.    Etapy adaptacji rodziców/ opiekunów do nowej sytuacji w obliczu diagnozy o niepełnosprawności.
3.    Korelacja między przeżyciami rodziców/ opiekunów a stanem układu nerwowego w ujęciu teorii poliwagalnej.
4.    Korelacja między przeżyciami rodziców a tendencją do danych postaw rodzicielskich.
5.    Zasady terapii holistycznej, które budują relację terapeutyczną z pacjentem i jego rodziną.
6.    Hierarchia wartości i realizowanych metod, technik i narzędzi – zasady doboru.
7.    Self care w pracy terapeuty/ nauczyciela.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

zielony mgr Barbara Pietrowska - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 08.06.2024 Miejsce: Katowice 

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Komunikacja w terapii – podstawy budowania kontaktu terapeuta/ nauczyciel – rodzice/ opiekunowie – dziecko. Tylko w triadzie – damy rade

Wsparcie dziecka – rodziny – nauczycieli/terapeutów

Cel warsztatów:

zielony przełamanie stygmatu „trudne dziecko” poprzez zaprezentowanie oraz analizę praktyczną (dogłębną) tematyki związanej z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – poznanie w ujęciu holistycznym, powodów i przyczyn oraz celów trudnych zachowań prezentowanych przez dzieci z wyzwaniami rozwojowymi;
zielony nauka tworzenia planu wsparcia w oparciu o podejścia nie awersyjne – rozwiązania reaktywne i proaktywne;
zielony poznanie praktycznych sposób na self care w pracy nauczyciela/ terapeuty;
zielony prezentacja i tworzenie własnej bazy w oparciu o poznane sposoby i strategie działania.

Ramowy program szkolenia:

1.    Zaproszenie
•    Dla kogo jest to szkolenie ? / Jak to się zaczęło? /Czy każdy nauczyciel i specjalista powinien radzić sobie z trudnymi zachowaniami? Czy rodzic musi  wiedzieć, jak działać? Czym jest zachowanie ?/ Czym są zachowania trudne ?
2.    Powody, przyczyny i cele trudnych zachowań – wg różnych koncepcji.
3.    Wiesz już sporo, zatem jaki masz plan ? – czyli co mamy do wyboru – podejście nie awersyjne.
4.    Mamy bazę – Tworzymy plan wsparcia. Rozwiązania proaktywne i reaktywne. Wsparcie dla Dziecka.
5.    Zadbaj o Siebie i Rodzica – Współdziałanie.
6.    Działamy – refleksyjny praktyk w działaniu. Techniki, narzędzia - tworzenie własnej bazy.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

zielony mgr Barbara Pietrowska  - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 25.05.2024  Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: fomularz zgłoszenia Proaktywne i reaktywne sposoby na trudne zachowania – praktyczne strategie wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami

Cel warsztatów:

zielony zapoznanie / ugruntowanie wiedzy na temat znaczenia  funkcjonowania zmysłów w życiu człowieka, najważniejsze definicje i pojęcia;
zielony poznanie znaczenia procesów regulacji w życiu dziecka w odniesieniu do rozwoju człowieka w ujęciu holistycznym, w tym roli środowiska, w którym dziecko funkcjonuje;
zielony prezentacja adaptacji Arkusza pomocniczego — rozwiązywania problemów dla dzieci z dysfunkcją w zakresie integracji sensorycznej opracowanego na bazie książki: Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton, Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną, Gdańsk 2014;
zielony praktyczna prezentacja Strategii modyfikacji zachowań, które mogą wspomóc proces uczenia się dziecka a także zwiększyć jego zaangażowanie w środowisku edukacyjno-terapeutycznym – zarówno w grupie przedszkolnej/ klasie szkolnej jak i w pracy indywidualnej;

Ramowy program szkolenia:

1.    Jak funkcjonują zmysły?
2.    Dlaczego dzieci potrzebują dobrej regulacji by „dobrze” się zachowywać ?
3.    Arkusz pomocniczy — rozwiązywania problemów dla dzieci z dysfunkcją w zakresie integracji sensorycznej.
4.    Omówienie proaktywnych i reaktywnych strategii oraz technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami — przykłady rozwiązań.
5.    Bibliografia.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

mgr Barbara Pietrowska - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 26.05.2024  Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Strategie organizujące i wyciszające - proaktywne i reaktywne w pracy z dziećmi z wyzwaniami sensorycznymi (i nie tylko) – strategie do pracy indywidualnej i grupowej

„Aby zapalać innych samemu trzeba płonąć” Jacek Walkiewicz

Cel warsztatów:

zielony Zapoznanie z tematyką wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela/ terapeuty – definicje, profilaktyka, arkusz autodiagnozy;
zielony prezentacja różnych podejść do udzielania sobie wsparcia – czyli self care w ujęciu holistycznym;
zielony nauka prostych sposobów odreagowywania oraz zrzucania napięcia – każdego dnia;
zielony nauka i budowanie osobistych - prostych strategii pozwalających przetrwać w trudnych momentach;

Ramowy program:   

1.    Czym jest wypalenie zawodowe i jak je u Siebie rozpoznać? Arkusz autodiagnozy.
2.    Czy wolno mi się wypalić ? – autorefleksja nad współczesnymi wymaganiami stawianymi samemu sobie i przez innych.
3.    Przegląd różnych sposobów udzielania sobie wsparcia i poszukiwania tego wsparcia w ujęciu holistycznym.
4.    Doświadczanie – czyli nauka prostych sposobów pozwalających odreagować oraz zrzucać codzienne napięcia.
5.    Doświadczanie – czyli burza mózgów nad budowaniem prostych strategii pozwalających przetrwać w trudnych momentach.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące     

zielony mgr Barbara Pietrowska - specjalizacje:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony  nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 09.06.2024 Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Self care – zadbaj o Siebie. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela/specjalisty

Instruktor szkolenia:
zielony dr Danka Kozłowska-Rup  od 17 lat pracuję z noworodkami i ich mamami, między innymi na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, jako certyfikowana doradczyni laktacyjna (CDL) i Międzynarodowa Dyplomowana Konsultantka Laktacyjna (IBCLC). Droga, którą przeszłam, pokazała mi piękno pracy z mamą i dzieckiem, ale też wskazała braki. Mimo ciągłego dokształcania w szeroko pojętej działce „położniczej” i laktacyjnej postanowiłam uzupełnić swoją wiedzę o tak trudno dostępne dla położnych umiejętności logopedyczne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów
zielony neurologopedów
zielony fizjoterapeutów
zielony położnych
zielony pielęgniarek
zielony edukatorów laktacyjnych
zielony douli
zielony neonatologów
zielony pediatrów
zielony lekarzy pracujących z noworodkami i niemowlętami

Ramowy Program Szkolenia:
1. Logopeda w systemie opieki laktacyjnej w Polsce.
2. Obiekcje logopedki przed pracą z mamą karmiącą piersią - wyniki badania ankietowego wśród logopedek
3. Trudności komunikacyjne w pracy gabinetowej z mamą karmiącą.
4. Logolaktodektywi na tropie trudności laktacyjnych - znaczenie wywiadu medycznego w pracy z mamą karmiącą (w. położniczy, okołoporodowy, noworodkowy, czerwone flagi)
5. Fizjologia laktacji - regulacja wytwarzania pokarmu ( co możesz zaobserwować i zrobić w gabinecie aby pomóc mamie)
6. Obserwacja aktu karmienia piersią w gabinecie logopedy ( co obserwować, jak obserwować, po co obserwować) dr n. hum. Marzena Machoś dr n. med. Danka Kozłowska
7. Pozycja mamy i pozycja dziecka - jak wspierać w gabinecie
8. Technika przystawianie do piersi - co obserwować i jak wspierać mamę karmiącą
9. Obserwacja aktu karmienia piersią i wyciąganie wniosków przez logopedę
10. Jakie możliwości postępowania ma logopeda w gabinecie gdy dziecko karmione piersią nie pije efektywnie?
11. Czy mój pacjent się najada?

Termin: 14.06.2024, miejsce: Katowice
Cena: 750 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Karmienie piersią – vademecum logopedy

Już pierwsze momenty życia dziecka to czas, w którym specjalista może skutecznie ocenić jego umiejętności związane z pobieraniem pokarmu – z piersi/butelki. Dzięki udziałowi w szkoleniu rozpoznasz, zareagujesz, a także zapobiegniesz wielu problemom z karmieniem piersią, butelką i ich odległym konsekwencjom chociażby logopedycznym czy ortodontycznym. Będziesz specjalistką, która z sukcesem pomaga rodzicom i ich dzieciom na tym wrażliwym etapie ich mlecznej drogi.

Instruktor szkolenia:
zielony dr Marzena Machoś – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej. Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka. Wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych.
dr Danka Kozłowska-Rup  od 17 lat pracuję z noworodkami i ich mamami, między innymi na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, jako certyfikowana doradczyni laktacyjna (CDL) i Międzynarodowa Dyplomowana Konsultantka Laktacyjna (IBCLC). Droga, którą przeszłam, pokazała mi piękno pracy z mamą i dzieckiem, ale też wskazała braki. Mimo ciągłego dokształcania w szeroko pojętej działce „położniczej” i laktacyjnej postanowiłam uzupełnić swoją wiedzę o tak trudno dostępne dla położnych umiejętności logopedyczne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów
zielony neurologopedów
zielony fizjoterapeutów
zielony położnych
zielony pielęgniarek
zielony edukatorów laktacyjnych
zielony douli
zielony neonatologów
zielony pediatrów
zielony lekarzy pracujących z noworodkami i niemowlętami

  Ramowy Program Szkolenia
1.    Wprowadzenie do oceny funkcjonalnej niemowląt
zielony pozycje spoczynkowe aparatu oralnego
zielony (EBM przegląd badań)
zielony próba Martinelli
2.     Odruchowa reakcja ssania
zielony Breastcrowling jako pierwsze karmienie - 9 behawioralnych momentów prowadzących do piersi
zielony Neuroanatomia ssania
zielony NNS i NS
zielony Badanie podstawowych odruchowych reakcji oralnych i ssania na palcu (próba określenia wzorca motorycznego i kompensacji, cupping, praca warg, siła, szczelność i rytm NNS)
3.     Obserwacja noworodka przy piersi i w trakcie karmienia butelką
zielony pozycja matki i dziecka przy karmieniu piersią lub taty/mamy i dziecka przy karmieniu butelką
zielony przystawienie
zielony wsparcie
zielony przegląd butelek, dobór butelki do dziecka
4.    Smoczek i butelka – vademecum
zielony Smoczek – przegląd badań
zielony Smoczek – co powinno zwrócić uwagę specjalisty

Termin: 17.03.2024, miejsce: Katowice
Cena: 850 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Pierś, smoczek, butelka. Podstawy oceny i wsparcia ssania u noworodków i niemowląt – vademecum specjalisty  pracującego z mamą karmiącą i dzieckiem

Szkolenie stanowi kontynuację serii bestsellerowych szkoleń dr Marzeny Machoś pt.: „Niemowlak u logopedy”.  Seria 5 to unikatowe CASE STUDIES, gdzie prowadzące skupiają się na dokładnych analizach przypadków od przedstawienia problemu po propozycje rozwiązań, przedstawienie narzędzi, zastosowanych akcesoriów, a także trudności z którymi się mierzyły.

Instruktor szkolenia:
zielony dr Marzena Machoś – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej. Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka. Wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych.
dr Danka Kozłowska-Rup  od 17 lat pracuję z noworodkami i ich mamami, między innymi na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, jako certyfikowana doradczyni laktacyjna (CDL) i Międzynarodowa Dyplomowana Konsultantka Laktacyjna (IBCLC). Droga, którą przeszłam, pokazała mi piękno pracy z mamą i dzieckiem, ale też wskazała braki. Mimo ciągłego dokształcania w szeroko pojętej działce „położniczej” i laktacyjnej postanowiłam uzupełnić swoją wiedzę o tak trudno dostępne dla położnych umiejętności logopedyczne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów
zielony neurologopedów
zielony fizjoterapeutów
zielony położnych
zielony pielęgniarek
zielony edukatorów laktacyjnych
zielony douli
zielony neonatologów
zielony pediatrów
zielony lekarzy pracujących z noworodkami i niemowlętami

Ramowy Program Szkolenia
1. Karmienie piersią
zielony Ocena pozycji matki i dziecka, przystawienie do piersi (norma i kompensacje, analiza zdjęć i filmów) dr n. hum. Marzena Machoś dr n. med. Danka Kozłowska
zielony Ocena efektywności ssania (norma i kompensacje, analiza zdjęć i filmów)
zielony Propozycje terapii (analiza filmów i zdjęć)
zielony Wybrane studia przypadków (wcześniaki z ciąży bliźniaczej, hipotrofik, niewystarczająca produkcja pokarmu, karmienie drenem przy piersi, stymulacja cuppingu z wykorzystaniem drenu, test wagowy)
2. Karmienie butelką
zielony Dobór butelki dla niemowlęcia z wiotkością krtani
zielony Dobór butelki dla niemowlęcia z „problemami brzuszkowymi” zgłaszanymi przez rodzica
3. Stymulacja cuppingu w koncepcji miobobo – od wzorca nienormatywnego do miseczkowania
zielony opis badania (zdjęcia, filmy, analiza przypadków)
zielony opis najczęściej obserwowanych kompensacji w trakcie badania NS i NNS
zielony stymulacja cuppingu na palcu (ssanie nieodżywcze)
zielony stymulacja cuppingu na palcu z drenem (ssanie odżywcze z kontrolą pracy języka)
zielony stymulacja cuppingu na palcu z wykorzystaniem rytmizacji
zielony stymulacja cuppingu na smoczku uspokajaczu
zielony stymulacja cuppingu na smoczku butelki

Termin: 19.04.2024, miejsce: Katowice
Cena: 850 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Niemowlak u logopedy 5. Wsparcie ssania u niemowląt. Pierś, butelka, zgłębnik, smoczek – case studies

human touchWarsztaty szkoleniowe rozwijające/specjalistyczne w karmieniu terapeutycznym Human Touch: TEKSTURA - usprawnianie sensomotoryczne w karmieniu terapeutycznym OF

Human Touch Feeding Therapy - moduł TEKSTURA  obejmuje przede wszystkim:

1.Terapeutyczne rozszerzenie diety - postępowanie i możliwości interwencji
2. Wrażliwość na teksturę na każdym etapie rozwoju umiejętności jedzenia/karmienia, -  przyczyny oraz możliwości interwencji terapeutycznej
3. Tekstura w selektywności i awersjach pokarmowych
4. Profilaktyczny i interwencyjny program " słoiczkowe dzieci "
5. Klasyfikacja zaburzeń karmienia - diagnoza i co dalej

Koncepcja KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO HUMAN TOUCH skupia się przede wszystkim na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju umiejętności jedzenia Dziecka, ale zwraca też uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców i terapeuty przez budowanie pozytywnych relacji. Zobacz dziecko – wspieranie fundamentalnej potrzeby
i umiejętności patrzenia, obserwacji, empatii i współodczuwania. Nie tylko karmimy, ale przede wszystkim odżywiamy.

Warsztaty prowadzi:
Monika Habik - autorka koncepcji karmienia terapeutycznego Human Touch, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu przedmiotu - Karmienie terapeutyczne, autorka Certyfikowanego Kursu Empathy Dolls, neurologopeda kliniczny, od wielu lat prowadzi wykłady, warsztaty, szkolenia i superwizje w całej Polsce, Litwie, Ukrainie i w Czechach / karmienie terapeutyczne w chorobach rzadkich, zespołach genetycznych, selektywności i awersjach pokarmowych/

Termin warsztatów: 18.05.2024, miejsce: Katowice, warsztaty odbędą się w godz. 10.00. - 16.00
Koszt: 600 zł. od osoby
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Human Touch Feeding Therapy - moduł TEKSTURA

human touchWarsztaty szkoleniowe z karmienia terapeutycznego

Agenda szkolenia:
1. Anatomia i fizjologia smaku
2. Trudności i zaburzenia jedzenia warzyw i owoców - sprawność sensomotoryczna czy tylko / wskazania do konsultacji specjalistycznych /
3. Diagnoza selektywności i awersji pokarmowych kluczem do interwencji terapeutycznej - case study.
4. Spersonalizowana interwencja terapeutyczna- postępowanie w dystrakcji.  
5. Propozycja programu SMAKOLAKI dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych / zajęcia indywidualne i w grupach terapeutycznych  z trudnościami w akceptacji warzyw i owoców - praktyka inkluzyjna.

Prowadząca:
zielony Monika Habik - neurologopeda kliniczny, autorka koncepcji karmienia terapeutycznego Human Touch, wykładowca przedmiotu Karmienie terapeutyczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, konsultuję trudności i zaburzenia karmienia, wspieram dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Termin: 19.05.2024, miejsce: Katowice
Warsztaty w godz. 10.00 - 16.00.
Koszt warsztatów: 600 zł od osoby

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Human Touch moduł 2: Smaki terapeutyczne - warzywa i owoce