right konf podsumowanie

 

 


Instruktor prowadzący:
zielony dr Anna Regner - neurologopeda, nauczyciel akademicki. Kierownik Podyplomowych Studiów Studiów „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” oraz konsultant ds. nauki i wykładowca na Studiach Podyplomowych z Neurologopedii i Logopedii Klinicznej Wrocławskiej Akademii Medycznej. Międzynarodowy terapeuta bazujący na neurosensomotorycznych metodach rozwojowych. Międzynarodowy  instruktor masażu niemowlęcego Petera Walkera oraz terapeuta metody Castillo Moralesa i Terapii Czaszkowo-Krzyżowej.

Do udział w warsztatach zapraszamy:
zielony logopedów i neurologopedów
zielony pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony lekarzy
zielony fizjoterapeutów

Program warsztatów:

zielony Przygotowanie ciała  do terapii  ustno twarzowej - masaż holistyczny z olejkami eterycznymi  
zielony Drenaż limfatyczny szyi i twarzy
zielony Stymulacja percepcji słuchowej – masaż uszu
zielony Stymulacja percepcji wzrokowej – masaż oczu
zielony Manualna regulacja dysfunkcji między kośćmi twarzoczaszki
zielony Masaż obszarów neuromotorycznych twarzy
zielony Techniki manualne wewnątrz jamy ustnej aktywizujące mięśnie żuchwy, języka, podniebienia  
zielony Masaż dłoni aktywizujący mięśnie  ustno twarzowe

Termin warsztatów: 20-21.09.2024 Miejsce: Katowice
Cena warsztatów: 1290 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: Praktyczne umiejętności stosowania technik manualnych usprawniających funkcje ustno-twarzowe - część druga

Szkolenie buduje kompetencje do pracy w zakresie diagnozy i terapii jedzenia u dzieci, które mają motoryczne problemy na etapie rozszerzania diety.
Prowadzące:
zielony mgr Agata Zielska - oligofrenopedagog, neurologopeda, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej.
zielony mgr Ewelina Kaszubowska – pedagog, logopeda, neurologopeda.

Pracujemy z noworodkami i niemowlętami prezentującymi problemy związane z karmieniem, a także z dziećmi z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów drogą doustną (refluks, sonda, PEG). Wspieramy rodziców w procesie rozszerzania diety. Na co dzień można nas spotkać w Śląskim Centrum Niemowlaka ‘guguhopla’. Współpracujemy z oddziałem Patologii i Intensywnej Opieki Medycznej Noworodka w Szpitalu  Wielospecjalistycznym w Gliwicach.

Na szkolenie zapraszamy:
zielony logopedów/neurologopedów pracujących z niemowlętami
zielony terapeutów pracujących w ramach wczesnej interwencji

Ramowy program szkolenia:
1. Anatomia i fizjologia jedzenia - struktury biorące udział w jedzeniu, połykanie, nerwy czaszkowe.
2. Normatywny rozwój umiejętności jedzenia - rozwój ruchowy a jedzenie, ślinienie, rozwój pracy żuchwy, policzków, języka oraz warg.
3. Rozszerzanie diety w świetle najnowszych wytycznych.
4. Pozycjonowanie na czas posiłku.
5. Diagnoza motorycznych umiejętności dziecka w aspekcie jedzenia - przegląd dostępnych narzędzi, propozycje własne.
6. Motoryczna terapia jedzenia - algorytm postępowania w przypadku dysfunkcji i trudności, m. in. gryzienia, żucia, ruchów lateralnych, domykania warg, asymetrycznej pracy obszaru orofacjalnego, krztuszenia, problemów z piciem ze słomki i kubeczka.

Termin: 16.11.2024, miejsce: Katowice
Cena: 600 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Motoryczna terapia jedzenia

Blok  IV poświęcony będzie rozwijaniu umiejętności pracy z rodziną użytkowania AAC. Cykl szkoleniowy z zakresu AAC oparty na metodzie aktywizacji i superwizji, opracowany przez dr Magdalenę Grycman, adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi  zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od lekkiego do głębokiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną. Technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC. Doskonali sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

Instruktor prowadzący:
zielony Magdalena Grycman -  doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno
specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony Terapeutów, którzy ukończyli I, II i III blok szkolenia Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji dr M. Grycman

Ramowy program szkolenia:

BLOK IV - praca z rodziną użytkownika AAC.

zielony Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.
zielony Tworzenie modeli aktywnych we współpracy z rodziną użytkownika AAC.
zielony Wiedza, umiejętności, pomoce AAC z perspektywy rodzinny.
zielony Wyodrębnianie elementów składowych indywidualnego systemu komunikacji. Przekazywanie strategii AAC rodzicom.
zielony Sposoby rozwijania, podtrzymywania i ulepszania komunikacyjnych więzi – planowanie z rodziną użytkownika AAC oddziaływań wspomagających.
zielony Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji.

Termin kursu: 19-20.10.2024, miejsce: Katowice
Cena kursu: 1250 zł (szkolenie odbędzie się gdy zbierze się grupa min 15 osób)

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji (dr m. Grycman; blok IV)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą selektywnego jedzenia u dzieci oraz koncepcjami i założeniami standardów terapii tej grupy pacjentów.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do realizowania terapii z dziećmi jedzącymi selektywnie.

Instruktor szkolenia:
zielony Marta Baj-Lieder: logopedka wczesnej interwencji, terapeutka miofunkcjonalna (AOMT), terapeutka Integracji Sensorycznej, terapeutka karmienia, terapeutka metody SOS Approach to Feeding. Międzynarodowa Instruktorka metody Butejki, terapeutka metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, instruktorka masażu Shantala. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii karmienia w Polsce, UK i Grecji. Od lat specjalizuje się głównie w terapii karmienia dzieci, które jedzą wybiórczo, mają zaburzenie ARFID, mają trudności z przyjmowaniem pokarmów lub odmawiają jedzenia w ujęciu responsywnym. Autorka artykułów i książek dla specjalistów, rodziców i dzieci. Współzałożycielka Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka, współwłaścicielka Wydawnictwa Pestka i Ogryzek, właścicielka Centrum Terapii Logop. Prywatnie wielka fanka jogi, podróży i fotografii.

Do udziału w kursie zapraszamy:

zielony Logopedów, neurologopedów
zielony Terapeutów integracji sensorycznej
zielony Pedagogów
zielony Fizjoterapeutów
zielony Lekarzy

Ramowy program szkolenia – (6 godzin lekcyjnych)

•    Kształtowanie się nawyków żywieniowych
•    Selektywne jedzenie- charakterystyka
•    Przyczyny selektywnego jedzenia- zachowanie jako objaw
•    Zaburzenia/choroby współwystępujące
•    Praca z dzieckiem jedzącym wybiórczo- podejście interdyscyplinarne
     - Terapia krok po kroku
     - Jak wprowadzać nowe pokarmy?
     - Jakich błędów nie popełniać?
•    O wpływie presji na zachowania żywieniowe dzieci
     - Źródła presji
     - Rodzaje presji
     - Konsekwencje presji
•    Konsekwencje selektywnego jedzenia
•    Style karmienia prezentowane przez rodziców
•    Q&A

Termin kursu: 1.12.2024, miejsce: Katowice
Cena kursu: 690 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Selektywne jedzenie- przyczyny, przebieg i konsekwencje

Cel warsztatów:

zielony podkreślenie roli komunikacji w budowaniu relacji w triadzie: Nauczyciel/Terapeuta – Rodzice/Opiekunowie – Dziecko;
zielony zapoznanie z etapami adaptacji Rodziców/Opiekunów do nowej sytuacji w obliczu diagnozy o niepełnosprawności;
zielony podkreślenie korelacji między przeżyciami rodziców a stanem układu nerwowego w ujęciu teorii poliwagalnej Stephena Porgesa;
zielony podkreślenie korelacji między przeżyciami rodziców a tendencją do danej postawy rodzicielskiej;
zielony zapoznanie z zasadami terapii, które wzmacniają / budują relacje terapeutyczną z pacjentem i jego rodziną;
zielony zapoznanie z zasadami doboru terapii – hierarchia wartości i realizowanych metod/ technik i stosowanych narzędzi;
zielony przedstawienie i praktyczne zastosowanie self care w terapii – jak zadbać o siebie:;

Ramowy program szkolenia:

1.    Rola komunikacji w pracy terapeuty/ nauczyciela.
2.    Etapy adaptacji rodziców/ opiekunów do nowej sytuacji w obliczu diagnozy o niepełnosprawności.
3.    Korelacja między przeżyciami rodziców/ opiekunów a stanem układu nerwowego w ujęciu teorii poliwagalnej.
4.    Korelacja między przeżyciami rodziców a tendencją do danych postaw rodzicielskich.
5.    Zasady terapii holistycznej, które budują relację terapeutyczną z pacjentem i jego rodziną.
6.    Hierarchia wartości i realizowanych metod, technik i narzędzi – zasady doboru.
7.    Self care w pracy terapeuty/ nauczyciela.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

zielony mgr Barbara Pietrowska - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 08.06.2024 Miejsce: Katowice 

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Komunikacja w terapii – podstawy budowania kontaktu terapeuta/ nauczyciel – rodzice/ opiekunowie – dziecko. Tylko w triadzie – damy rade

Wsparcie dziecka – rodziny – nauczycieli/terapeutów

Cel warsztatów:

zielony przełamanie stygmatu „trudne dziecko” poprzez zaprezentowanie oraz analizę praktyczną (dogłębną) tematyki związanej z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – poznanie w ujęciu holistycznym, powodów i przyczyn oraz celów trudnych zachowań prezentowanych przez dzieci z wyzwaniami rozwojowymi;
zielony nauka tworzenia planu wsparcia w oparciu o podejścia nie awersyjne – rozwiązania reaktywne i proaktywne;
zielony poznanie praktycznych sposób na self care w pracy nauczyciela/ terapeuty;
zielony prezentacja i tworzenie własnej bazy w oparciu o poznane sposoby i strategie działania.

Ramowy program szkolenia:

1.    Zaproszenie
•    Dla kogo jest to szkolenie ? / Jak to się zaczęło? /Czy każdy nauczyciel i specjalista powinien radzić sobie z trudnymi zachowaniami? Czy rodzic musi  wiedzieć, jak działać? Czym jest zachowanie ?/ Czym są zachowania trudne ?
2.    Powody, przyczyny i cele trudnych zachowań – wg różnych koncepcji.
3.    Wiesz już sporo, zatem jaki masz plan ? – czyli co mamy do wyboru – podejście nie awersyjne.
4.    Mamy bazę – Tworzymy plan wsparcia. Rozwiązania proaktywne i reaktywne. Wsparcie dla Dziecka.
5.    Zadbaj o Siebie i Rodzica – Współdziałanie.
6.    Działamy – refleksyjny praktyk w działaniu. Techniki, narzędzia - tworzenie własnej bazy.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

zielony mgr Barbara Pietrowska  - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 19.10.2024 Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: fomularz zgłoszenia Proaktywne i reaktywne sposoby na trudne zachowania – praktyczne strategie wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami

Cel warsztatów:

zielony zapoznanie / ugruntowanie wiedzy na temat znaczenia  funkcjonowania zmysłów w życiu człowieka, najważniejsze definicje i pojęcia;
zielony poznanie znaczenia procesów regulacji w życiu dziecka w odniesieniu do rozwoju człowieka w ujęciu holistycznym, w tym roli środowiska, w którym dziecko funkcjonuje;
zielony prezentacja adaptacji Arkusza pomocniczego — rozwiązywania problemów dla dzieci z dysfunkcją w zakresie integracji sensorycznej opracowanego na bazie książki: Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton, Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną, Gdańsk 2014;
zielony praktyczna prezentacja Strategii modyfikacji zachowań, które mogą wspomóc proces uczenia się dziecka a także zwiększyć jego zaangażowanie w środowisku edukacyjno-terapeutycznym – zarówno w grupie przedszkolnej/ klasie szkolnej jak i w pracy indywidualnej;

Ramowy program szkolenia:

1.    Jak funkcjonują zmysły?
2.    Dlaczego dzieci potrzebują dobrej regulacji by „dobrze” się zachowywać ?
3.    Arkusz pomocniczy — rozwiązywania problemów dla dzieci z dysfunkcją w zakresie integracji sensorycznej.
4.    Omówienie proaktywnych i reaktywnych strategii oraz technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami — przykłady rozwiązań.
5.    Bibliografia.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

mgr Barbara Pietrowska - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 20.10.2024 Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Strategie organizujące i wyciszające - proaktywne i reaktywne w pracy z dziećmi z wyzwaniami sensorycznymi (i nie tylko) – strategie do pracy indywidualnej i grupowej

„Aby zapalać innych samemu trzeba płonąć” Jacek Walkiewicz

Cel warsztatów:

zielony Zapoznanie z tematyką wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela/ terapeuty – definicje, profilaktyka, arkusz autodiagnozy;
zielony prezentacja różnych podejść do udzielania sobie wsparcia – czyli self care w ujęciu holistycznym;
zielony nauka prostych sposobów odreagowywania oraz zrzucania napięcia – każdego dnia;
zielony nauka i budowanie osobistych - prostych strategii pozwalających przetrwać w trudnych momentach;

Ramowy program:   

1.    Czym jest wypalenie zawodowe i jak je u Siebie rozpoznać? Arkusz autodiagnozy.
2.    Czy wolno mi się wypalić ? – autorefleksja nad współczesnymi wymaganiami stawianymi samemu sobie i przez innych.
3.    Przegląd różnych sposobów udzielania sobie wsparcia i poszukiwania tego wsparcia w ujęciu holistycznym.
4.    Doświadczanie – czyli nauka prostych sposobów pozwalających odreagować oraz zrzucać codzienne napięcia.
5.    Doświadczanie – czyli burza mózgów nad budowaniem prostych strategii pozwalających przetrwać w trudnych momentach.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące     

zielony mgr Barbara Pietrowska - specjalizacje:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony  nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 09.06.2024 Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Self care – zadbaj o Siebie. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela/specjalisty

Instruktor szkolenia:
zielony dr Danka Kozłowska-Rup  od 17 lat pracuję z noworodkami i ich mamami, między innymi na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, jako certyfikowana doradczyni laktacyjna (CDL) i Międzynarodowa Dyplomowana Konsultantka Laktacyjna (IBCLC). Droga, którą przeszłam, pokazała mi piękno pracy z mamą i dzieckiem, ale też wskazała braki. Mimo ciągłego dokształcania w szeroko pojętej działce „położniczej” i laktacyjnej postanowiłam uzupełnić swoją wiedzę o tak trudno dostępne dla położnych umiejętności logopedyczne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów
zielony neurologopedów
zielony fizjoterapeutów
zielony położnych
zielony pielęgniarek
zielony edukatorów laktacyjnych
zielony douli
zielony neonatologów
zielony pediatrów
zielony lekarzy pracujących z noworodkami i niemowlętami

Ramowy Program Szkolenia:
1. Logopeda w systemie opieki laktacyjnej w Polsce.
2. Obiekcje logopedki przed pracą z mamą karmiącą piersią - wyniki badania ankietowego wśród logopedek
3. Trudności komunikacyjne w pracy gabinetowej z mamą karmiącą.
4. Logolaktodektywi na tropie trudności laktacyjnych - znaczenie wywiadu medycznego w pracy z mamą karmiącą (w. położniczy, okołoporodowy, noworodkowy, czerwone flagi)
5. Fizjologia laktacji - regulacja wytwarzania pokarmu ( co możesz zaobserwować i zrobić w gabinecie aby pomóc mamie)
6. Obserwacja aktu karmienia piersią w gabinecie logopedy ( co obserwować, jak obserwować, po co obserwować) dr n. hum. Marzena Machoś dr n. med. Danka Kozłowska
7. Pozycja mamy i pozycja dziecka - jak wspierać w gabinecie
8. Technika przystawianie do piersi - co obserwować i jak wspierać mamę karmiącą
9. Obserwacja aktu karmienia piersią i wyciąganie wniosków przez logopedę
10. Jakie możliwości postępowania ma logopeda w gabinecie gdy dziecko karmione piersią nie pije efektywnie?
11. Czy mój pacjent się najada?

Termin: 14.06.2024, miejsce: Katowice
Cena: 750 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Karmienie piersią – vademecum logopedy

Już pierwsze momenty życia dziecka to czas, w którym specjalista może skutecznie ocenić jego umiejętności związane z pobieraniem pokarmu – z piersi/butelki. Dzięki udziałowi w szkoleniu rozpoznasz, zareagujesz, a także zapobiegniesz wielu problemom z karmieniem piersią, butelką i ich odległym konsekwencjom chociażby logopedycznym czy ortodontycznym. Będziesz specjalistką, która z sukcesem pomaga rodzicom i ich dzieciom na tym wrażliwym etapie ich mlecznej drogi.

Instruktor szkolenia:
zielony dr Marzena Machoś – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej. Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka. Wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych.
dr Danka Kozłowska-Rup  od 17 lat pracuję z noworodkami i ich mamami, między innymi na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, jako certyfikowana doradczyni laktacyjna (CDL) i Międzynarodowa Dyplomowana Konsultantka Laktacyjna (IBCLC). Droga, którą przeszłam, pokazała mi piękno pracy z mamą i dzieckiem, ale też wskazała braki. Mimo ciągłego dokształcania w szeroko pojętej działce „położniczej” i laktacyjnej postanowiłam uzupełnić swoją wiedzę o tak trudno dostępne dla położnych umiejętności logopedyczne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów
zielony neurologopedów
zielony fizjoterapeutów
zielony położnych
zielony pielęgniarek
zielony edukatorów laktacyjnych
zielony douli
zielony neonatologów
zielony pediatrów
zielony lekarzy pracujących z noworodkami i niemowlętami

  Ramowy Program Szkolenia
1.    Wprowadzenie do oceny funkcjonalnej niemowląt
zielony pozycje spoczynkowe aparatu oralnego
zielony (EBM przegląd badań)
zielony próba Martinelli
2.     Odruchowa reakcja ssania
zielony Breastcrowling jako pierwsze karmienie - 9 behawioralnych momentów prowadzących do piersi
zielony Neuroanatomia ssania
zielony NNS i NS
zielony Badanie podstawowych odruchowych reakcji oralnych i ssania na palcu (próba określenia wzorca motorycznego i kompensacji, cupping, praca warg, siła, szczelność i rytm NNS)
3.     Obserwacja noworodka przy piersi i w trakcie karmienia butelką
zielony pozycja matki i dziecka przy karmieniu piersią lub taty/mamy i dziecka przy karmieniu butelką
zielony przystawienie
zielony wsparcie
zielony przegląd butelek, dobór butelki do dziecka
4.    Smoczek i butelka – vademecum
zielony Smoczek – przegląd badań
zielony Smoczek – co powinno zwrócić uwagę specjalisty

Termin: 17.03.2024, miejsce: Katowice
Cena: 850 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Pierś, smoczek, butelka. Podstawy oceny i wsparcia ssania u noworodków i niemowląt – vademecum specjalisty  pracującego z mamą karmiącą i dzieckiem