right konf podsumowanie

 

 


Fundacja „In Corpore” prowadzi, promuje i wspomaga działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne w stosunku do dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych. Celem fundacji jest prowadzenie, promowanie i wspomaganie działań badawczych, diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnym, niepełnosprawnych i defaworyzowanych.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

zielony Promocję zdrowia.
zielony Diagnostykę i terapię niepłodności partnerskiej.
zielony Wdrażanie i prowadzenie projektów profilaktyki, diagnostyki i terapii prenatalnej i postnatalnej.
zielony Wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych technik diagnostycznych i leczniczych.
zielony Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
zielony Działalność szkoleniową i promocyjną.
zielony Działalność wydawniczą.
zielony Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych.
zielony Doradztwo i poradnictwo zawodowe, rodzinne i społeczne.
zielony Przeciwdziałanie bezrobociu.
zielony Rehabilitację leczniczą i społeczno-zawodową.
zielony Wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet.
zielony Przeciwdziałanie dyskryminacji.
zielony Organizowanie akcji i różnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie swiadomości społecznej wobec problemów osób wykluczonych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych