right konf podsumowanie

 

 


isosnowska

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek - Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny

a gutowska

dr Aneta Gutowska

mflanczewska wolny

Maria Flanczewska-Wolny

Fundacja „In Corpore” prowadzi, promuje i wspomaga działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne w stosunku do dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych. Celem fundacji jest prowadzenie, promowanie i wspomaganie działań badawczych, diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnym, niepełnosprawnych i defaworyzowanych.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

zielony Promocję zdrowia.
zielony Diagnostykę i terapię niepłodności partnerskiej.
zielony Wdrażanie i prowadzenie projektów profilaktyki, diagnostyki i terapii prenatalnej i postnatalnej.
zielony Wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych technik diagnostycznych i leczniczych.
zielony Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
zielony Działalność szkoleniową i promocyjną.
zielony Działalność wydawniczą.
zielony Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych.
zielony Doradztwo i poradnictwo zawodowe, rodzinne i społeczne.
zielony Przeciwdziałanie bezrobociu.
zielony Rehabilitację leczniczą i społeczno-zawodową.
zielony Wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet.
zielony Przeciwdziałanie dyskryminacji.
zielony Organizowanie akcji i różnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie swiadomości społecznej wobec problemów osób wykluczonych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych

Spotkanie Rady Fundacji 2019-04-27:

 

Nasze sprawozdania z kolejnych lat:

Galeria zdjęć ze spotkania Zarządu i Rady Fundacji in Corpore 20.04.2018:

Raport roczny z działalności Fundacji

fundacja2 raport 2017

 

Dane Fundacji In Corpore:

Fundacja In Corpore

siedziba i adres fundacji:

ul. Bażantów 2,

40-668 Katowice

data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.01.2005
numer KRS: 0000226272

zielony Statut Fundacji In Corpore

 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore

ul. Bażantów 2,
40-668 Katowice

statystyczny numer indentyfikacyjny w systemie REGON: 243064552

zielony Statut Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore

 

WSPIERAMY, EDUKUJEMY, INTEGRUJEMY


Fundacja In Corpore zarejestrowana w 2005 roku od początku swojego istnienia jest organizacją prowadzącą, promującą i wspomagającą działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne, a jej celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, z dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami.

Działania podejmowane przez Fundację skupiają się na integrowaniu różnych środowisk w celu zapewnienia holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii osób z zaburzeniami słuchu oraz mowy.

Fundacja In Corpore - 15 lecie:

 

Zobacz prezentację:

Fundacja In Corpore

 

Współpracując z ekspertami z różnych dziedzin Fundacja czuwa nad prawidłową realizacją zadań Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore - nowoczesnej placówki oferującej pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy.

Fundacja podejmuje również wiele inicjatyw będących uzupełnieniem pracy Centrum.

W 2012 roku Fundacja  In Corpore we współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz firmą Med-el zorganizowała konferencję naukową "Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących". Na konferencji przedstawione zostały innowacyjne metody pracy z dziećmi  z zaburzeniami słuchu. Dzięki takiemu przedsięwzięciu nauczyciele, terapeuci oraz rodzice mogli uzyskać wiedzę, niezbędne informacje oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną. W 2013 odbyła się druga odsłona kongresu zrealizowana wspólnie z Prezydentem Miasta Częstochowa.

Od 2014 roku Fundacja wspólnie z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach realizuje Unijny Projekt Systemowy  podnoszący kwalifikacje nauczycieli w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych, kursów i konferencji. Projekt pod tytułem "Kompetencje  nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"  realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu prowadzone są dwa kierunki studiów podyplomowych:   „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Neurologopedia dziecięca”. Ponadto zrealizowane zostały dwie konferencje merytoryczne przy okazji których powstały materiały filmowe dostępne na stronie internetowej Fundacji.

W 2016 roku w Katowicach i Krakowie odbyły się konferencje "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." Konferencje stanowiły część projektu realizowanego przez Fundację In Corpore wspólnie z Urzędem Miasta Katowice pt. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz przetwarzania słuchowego u 5-latków uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach oraz zwiększenie świadomości wychowawców przedszkolnych na temat niedosłuchu centralnego. Konferencje miały na celu przybliżenie wciąż mało znanej tematyki tzw. niedosłuchu centralnego, którego objawy mogą być zbliżone do wielu innych zaburzeń zachowania dziecka. Odbiorcami konferencji byli pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sami rodzice dzieci z zaburzeniami słuchu.

W 2017 roku Fundacja In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zorganizowała Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny "Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne". Sponsorem strategicznym była firma MED-EL, producent implantów słuchowych. W wydarzeniu tym brało udział wiele znakomitości świata nauki zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W Kongresie wzięło udział około 200 osób. Dzięki tłumaczom symultanicznym oraz tłumaczce języka migowego każdy mógł w pełni uczestniczyć w wykładach i skorzystać z ogromnej wiedzy Prelegentów. Kongres zgromadził znakomitych gości, którzy oprócz wykładów prowadzili również warsztaty dla uczestników.

W 2018 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa zorganizowana przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła”. Prelegenci zwracali uwagę na konieczność zwiększenia świadomości nauczycieli na temat możliwości i konieczności pomocy dzieciom z różnymi dysfunkcjami. Na konferencji podkreślano wagę dobrej współpracy między instytucjami medycznymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także szkoleń rad pedagogicznych.

Fundacja w ramach własnej inicjatywy lub we współpracy z innymi jednostkami realizuje również bezpłatne badania oraz konsultacje logopedyczne, a także zaprasza na bezpłatne wykłady specjalistów od różnych form terapii.

Ponadto w ramach działania Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore realizowane są odpłatne szkolenia dla fizjoterapeutów, logopedów, lekarzy, psychologów i nauczycieli. Czytaj więcej