right konf podsumowanie

 

 


W dniach 28-29 września 2017 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Kongres został zorganizowany przez Fundację In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Sponsorem strategicznym była firma MED-EL, producent implantów słuchowych. W wydarzeniu tym brało udział wiele znakomitości świata nauki zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kongres miał miejsce w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, miejscu, gdzie tworzyła się historia Śląska.
Konferencję poprowadziła Redaktor Patrycja Tomaszczyk-Kindla z Telewizji Silesia.


0245aaPrzybyłych gości powitali: Senator RP dr hab. Andrzej Misiołek, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka, Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, prof. dr hab. Adam Zając, rektor AWF w Katowicach oraz Prezes Fundacji In Corpore, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek.
Witając licznie zgromadzone audytorium dr Iwona Sosnowska-Wieczorek zwróciła uwagę na fakt, że słuch jest najważniejszym ze zmysłów, ponieważ daje możliwość komunikacji z innymi ludźmi, a poprzez to umożliwia pełne i aktywne życie. Pozwala zatem człowiekowi rozwijać się i spełniać na wszystkich płaszczyznach życia.
To zagadnienie holistycznego modelu wartości bycia w świecie rozwinął pierwszy z prelegentów, prof. dr hab. Leszek Sosnowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po nim wystąpił prof. dr hab. Krzysztof Morawski, wybitny implantolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił słuchaczom możliwości protezowania słuchu u dzieci z niedosłuchem i całkowitą głuchotą.
Następnie dr Lynn W. Miskiel z Uniwersytetu w Miami opowiedziała, jak w Stanach Zjednoczonych wygląda terapia i rehabilitacja dzieci z niedosłuchem.

Kolejną znakomitą prelegentką była prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, autorka Metody Dobrego Startu. Pani Profesor mówiła o tym, w jaki sposób można wykorzystać MDS w terapii dzieci, rozwijając ich słuch i kompetencje językowe.
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk opowiedziała o tym, jak dostosować materiał na lekcji języka angielskiego do potrzeb uczniów z niedosłuchem.
Następnie pojawił się oczekiwany z niecierpliwością dr Kjeld Johansen, twórca szeroko stosowanej metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu JIAS. Jego interesujący wykład na temat terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego zgromadził mnóstwo osób.
0529aaKolejnym prelegentem był dr Andrew Dalziell, konsultant metody Bilateralnej Integracji. Rozwijając myśl Kjelda Johansena mówił o tym, jak ważny w terapii dzieci jest ruch. Sympatyczny Andy, bo tak o sobie mówił, podkreślał bardzo mocno, że rozwój poznawczy idzie w parze z rozwojem motorycznym.
Niezwykle ciekawe było również wystąpienie dr Katheriny Neumann, która przedstawiła uczestnikom Kongresu standardy pracy z dziećmi z niedosłuchem centralnym w Niemczech.
Następnie dr hab. Grażyna Łoskot-Markiewicz, kardiolog ze Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego, wygłosiła wykład pt. „Zespół Jervell’a i Lange-Nielsen’a u dzieci z głuchotą”.
Intensywny pierwszy dzień Kongresu zamknęła prelekcja prof. dr hab. inż. Jacka Szołtyska, który przybliżył słuchaczom problemy osób z niedosłuchem żyjących we współczesnym miastach.

Drugi dzień Kongresu otworzył Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura. Część wykładową rozpoczęła dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, przedstawiając słuchaczom zakres działań prowadzonych przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore oraz Fundację In Corpore na rzecz osób z niedosłuchem i nie tylko. Następnie dr Małgorzata Jantos opowiedziała o tym, jak na przestrzeni wieków zmieniało się podejście do dzieci z problemami zdrowotnymi i dysfunkcjami.
Kolejną prelegentką była dr Edyta Tomińska-Conte, która przybliżyła słuchaczom aspekty pracy pedagogicznej w Szwajcarii.


0687aaNastępnie dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurolog, wygłosiła wykład, którego tematem była afazja i dysfazja.
Kolejny prelegent, dr hab. Jacek Durmała, mówił o wadach postawy i kręgosłupa.
Po przerwie pani Katarzyna Golędzinowska, Dyrektor firmy Med-el, opowiedziała o tym, jak skutecznie nowoczesne technologie mogą wspierać osoby z dysfunkcją słuchu.
Bartłomiej Szylz przedstawił zagadnienia diagnostyki słuchu u dzieci powyżej 3. roku życia.
Kwestię treningów słuchowych jako metod wspomagających terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego omówiła Katarzyna Rychetsky, National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – JIAS.


Część wykładową zamknęła prof. Anna Zwierzchowska z AWF w Katowicach, która przybliżyła słuchaczom temat olimpiad dla osób głuchych.
Kongres zakończył się debatą na temat roli mediów w promowaniu informacji na temat wyzwań dotyczących diagnozy i terapii osób z problemami słuchowymi. W dyskucji wzięli udział: Beata Sekuła, redaktor naczelna magazynu WHY Story, Ilona Kanclerz, wydawca Magazynu Modny Śląsk, Agata Markowicz z Dziennika Zachodniego, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek z Fundacji In Corpore oraz Bartłomiej Wnuk, redaktor naczelny magazynu PLACE. Uczestnicy panelu zastanawiali się wspólnie, jakie kwestie powinny być poruszane przez media i na ile środki masowego przekazu są w stanie przysłużyć się osobom z niedosłuchem. Dyskusja zakończyła się konkluzją, że media powinny informować o problemie niedosłuchu oraz edukować, pokazując sposoby rozwiązania problemów osób z zaburzeniami słuchu, a także wskazywać i wspierać te ośrodki, które prowadzą kompleksową diagnozę i terapię, dając tym samym osobom niesłyszącym szansę na pełny rozwój.

0793aaKongres zdecydowanie był ważnym wydarzeniem. Wzięło w nim udział około 200 osób. Dzięki tłumaczom symultanicznym oraz tłumaczce języka migowego każdy mógł w pełni uczestniczyć w wykładach i skorzystać z ogromnej wiedzy Prelegentów. Kongres zgromadził znakomitych gości, którzy oprócz wykładów prowadzili również warsztaty dla uczestników, obejmujące zagadnienia takie jak:
zielony Bilateralna integracja,
zielony Wykorzystanie programów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu
zielony Praca z dzieckiem implantowanym
zielony Nowe technologie w diagnostyce dzieci z zaburzeniami słuchowymi.
zielony Metodyka nauczania czynności ruchowych dziecka z niedosłuchem
zielony Kreowanie przyszłości w dobie współczesnych wyzwań.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, tworzono listy rezerwowe, ostatecznie każda chętna osoba mogła skorzystać z bogatego doświadczenia Prowadzących.

W przeddzień Kongresu zaproszeni przez Fundację In Corpore Goście odwiedzili Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach. Terapeuci na co dzień pracujący w Centrum przedstawili metody pracy z dziećmi. Była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i być może do nauczenia się czegoś nowego od znakomitych praktyków.
Po wykładach Goście mieli możliwość zwiedzić Muzeum Śląskie oraz Nikiszowiec, a także skosztować pysznych śląskich specjałów.

To były niezwykle owocne i bogate w doświadczenia dni. Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom i Uczestnikom Kongresu.

Podziękowania

zielony podziekowanie liberaBeata Małecka-Libra Poseł na Sejm RP

 

zielony podziekowanie auleytnerprof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusz Korczaka w Warszawie